مجلس شورای اسلامی موزه

Wikipedia جي
فاىل:A1311.jpg

ا موزه هنری و تاریخی آثاره جی قبیل اسناد خطی تاریخی و تابلوهان نقاشی بازدید عموم واسی ارائه کونه.

ا موزه بهارستان میدان مئن، جنب مدرسه شهید مطهری واقع ایسه.


ا ساختمان قبلاً ایته محوطیه وسيع مشجر و سرسبز مئن کنار كاخ مرمر ساختمان و پارلمان ساختمان ورجه ، امام خمينی خيابان قرار دیشتی.

ا ساختمان كه قبل اینقلاب اسلامی پيروزی به شاه مار كاخ معروف بو، منزل مسكونی رضاخان و اونه خانواده بود و بعد اون تا اواسط دوریه سلطنت اونه زای ، اونه مار محل سكونت بو و سپس تاسيس نگارستان موزه واسی در نظر بیگیفته ببوسته. به هه منظور صنعتگرانی جی چكسلواكی كشور كه اغلب كار شيشه مئن اوستاد و مهارت دیشتیدی به ايران بوموده و كار تغيير و تبديل كاخ ساختمانا به نگارستان شوروع بوگودده. ا صنعتگران هونرمند جی تمامی فضان و زوايان ا ساختمان سه طبقه ایستفاده بوگودده و ایته موزه زيبا طول مودت 4 سال مئن چاگودده.


جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه