پرش به محتوا

پست و تلگراف موزه

Wikipedia جي

پست و مخابرات موزه بهمن ماه 1369 مئن به ایسم پست موزه شوروع به كار بوگود. ا موزه ایته جی قديمی‌ترين و شكيل‌ترين دولتی عیمارتان تأسيس ببوسته كه جی دو طبقه بنا موتشكل جی سالونان و غورفان موتعدد تشكيل ببو و جیگایی موناسب جهت بازديد موشتاقان دئن تاريخی آثار و كوهن ایسه. 20 اسفند ماه 1374 مئن ، به ایستناد موافقت سازمان امور اداری و استخدامی كیشور، پست موزه به وزارت پست و تلگراف و تلفن موزه و 12 مرداد ماه 1378 مئن ، به پست و مخابرات موزه تغيير ایسم بدا. ا بنا 1307 ش‌ مئن ، زمان وزرای قديم پست مئن‌، صوراسرافيل و نظام‌الدين حكمت‌، با صرف هزينیه پانصد هیزار تومان و با مساحت 15000 متر مربع خيابان سپه مئن(امام‌خمينی) تأسيس ببو. قسمتی جی ا ساختمان (يك‌سوم‌) كنار سردر باغ ملی مئن‌، كه قبلاً گمركات پست ایداره بو‌، به موزه ایختصاص پیدا گوده .جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه