صنعت برق ایران موزه

Wikipedia جي
امین ضرب ایران برق پئر

صنعت برق ايران موزه ایته موزیه تاريخی، صنعتی و آموزشی ایسه كه 1374 مئن، با مساحتی بالغ بر 4500 مترمربع‌، با آب نمان و فضای سبز خیلی زيبا و دئنی ‌، محل اصلی ایته جی قديمی‌ترين نيروگاهان كشور مئن چاگوده ببوسته. گوذشته مئن و موزه محل الانی ‌، چار كارخانه قرار دیشتی كه عیبارت بون جی اشكودا كارخانه ، ديزل كارخانه ‌، وستينگهاوس 8000 كيلوواتی كارخانه و وستينگهاوس 10000 كيلوواتی ‌كارخانه . الانی موزه ایته جا مئن قرار بیگیفته كه قبلاً كارخانیه 10000 كيلوواتی قرار دیشتی . نصف جی كارخانه مساحت ساخت موزه واسی خرابا بوسته و نيمه بقیه موزه مئن به كار بوشو كه شامل ایته واحد نيروگاه حرارتی (بخاريی) با قدرت 5000 وات ایسه و یه جوری قرار بیگیفته كه تمام مراحل بازديد مئن جی موزه جا‌، كارخانه معرض ديد مئن ایسه. موزه شامل چار طبقه ایسه كه علاوه بر اون، محوطه بيرون جی موزه مئن‌، ماشينان ديزل و نيم ديزل و بخار ابتدايی استقرار بیافتده.


موزه معماری جالب و خاص ایسه ، به طوری كه بازديدكنندان حين دئن اشيا و لوازم‌، موتوجه نبده كه چند طبقه بالا بوموده. سالونان به طور زيگزاگ كنار نيروگاه 5000 كيلوواتی بالا رفته و طوری چاگوده ببوسته كه هر بخش توسط چار پله جی بخش ديگه جودا به.جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه