كاخ شهوند

Wikipedia جي
کاخ شهوند
کاخ شهوند

موزه سبز در حقیقت رضاخان خانه ایسه که سال ۱۳۰۶ ه. ش مئن، سعدآباد بوجورترین نقطه مئن چاگوده ببو. ا موزه جی نظر معماری ارزشان اصیل حائز اهمیت ایسه. رعایت اصول معماری سنتی یا گچ بریان، آینه کاریان و ...، که همه توسط ایرانیان اساتید و هونرمند به انجام برسه ،ا بنا جی نظر معماری با سایر کاخان موجود ا ناحیه مئن موتمایز ایسه.


آثار موجود ا موزه مئن عیبارت ایسد جی نفیس قالیان و کاخ تمام اشیاء جی جومله مبل، ظروف چینی و لوستران متنوع که بین سالان (۵۲ ۱۳-۱۳۵۴ ) مئن جی اروپا اوشانا باوردده.

جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه