زمان تماشاگه

Wikipedia جي
زمان تماشاگه موزه
زمان تماشاگه موزه

موزه تارئخ ایته جی مراكز خاص پرورش فكری كودكان و نوجوانان كانون ایسه و سال 1369 مئن، با هدف ترغيب كودكان و نوجوانان به مطالعه و شناخت بهتر تارئخ و تاريخی وقايع چاگوده ببوسته .


زاکان ا موزه‌ مئن، بعد عبور جی زمان تونل و تماشای روند تمدن پيدايش ‌، به سالونی فارسده كه به صورت زيبايی دوروستا بوسته و اویه با نمايش عكس و توضيحاتی مبنی بر چگونگی به وجود آمونه كوریه زیمين و امی موقعيت كهكشان مئن‌، با جهان‌ تارئخ ، نمونانی جی ايران تارئخ ‌،پيامبران سرزمين (خاورميانه‌انبيا تارئخ ، ایسلام‌ دين ، مكه سرزمين (كعبه‌) و نمونه‌ ای جی جنگ و صلح پيامبر ایسلام زمان مئن آشنا بده.


معماری ا بنا با توجه به اونه بخشان موختلف ‌، با مخاطب ارتباط برقرار کونه، مخصوصاً كه موزه به‌صورت حلزونی طراحی ببو و دارای تونلانی تنگ به سبك قديمی خانان ایسه.

جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان

تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه