آبکار موزه

Wikipedia جي
فاىل:A۱۰۳.jpg

آبكار موزه ساختمان ایته جی ساختمانان نه چندان قديمی كاخ سعد آباد مجموعه ایسه . ا بنا قبل اینقلاب به ليلا پهلوی كاخ معروف بو.سال ۱۳۷۳ مئن ا بنا به مينياتور آبكار موزه تبديل ببو. واسیه موزه شكل گیفتن ، زير نظر سازمان ميراث فرهنگی كشور معماران ، ایپچی تغييری اونه فضای داخلی مئن صورت بیگیفته و اتاقان به موزه تالاران تبديل ببو.

مينياتور آبكار موزه ساختمان ، ا مجموعه مئن ،جايی قرار بیگیفته كه چند تا موزه اونه همچون ایته نگین در بر بیگیفتده .ضلع شمالی مئن نظامی موزه ، ضلع جنوبی مئن بهزاد موزه ، ضلع شرقی جا فضای سبز و اونه غرب و جنوب غربی مئن ملت موزهكاخ قرار بیگیفته . بنا محوطه ميدان مئن گاه با فضای ويشتری ديده به . ایته حوض دايره ای شكل با فواران زيبا به سبك قاجار دوره و چند تا باغچه آنا تزيين بوگوده.


جیر نویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

راوی

میرااث فرهنگی سازمان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه