موزه نظامی

Wikipedia جي
موزیه نظامی

موزیه نظامی (تئران)، مجموعه سعد آباد بخش مرکزی مئن قرار بیگیفته. ا ساختمان با زیر بنایی حدود سه هیزار متر مربع، دو طبقه مئن و ایته زیر زمین، به دستور رضا شاه، سال ۱۳۱۴ خورشیدی مئن، خو همسر دومه تاج الملوک واسی چاگوده ببو. ا بنا طی سالان ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۲ خورشیدی، توسط مجموعه سعد آباد واحد مهندسی ، بازسازی و به شهرام،اشرف پهلوی پیله زای اهدا ببو، و به کاخ شهرام معروف ببوسته. بعده پیروزی اینقلاب ایران، ساختمان مذکور، به موزیه نظامی تبدیل ببوسته. مجموعیه بجور سال ۱۳۰۲ خورشیدی مئن، به دانشکده افسری موزه مونتقل ببو ، که بعد اینقلاب، بخشی جی او مجموعه، به موزیه فعلی اینتقال پیدا گوده. موزه ساختمان ، سال ۱۳۶۰ خورشیدی مئن، توسط جمهوری اسلامی ایران ارتش بازسازی و تاریخ ۳۱ شهریور سال ۱۳۶۲ خورشیدی مئن، با ایسم موزه نظامی ایفتتاح ببو.جیر نیویس[دچينواچين]

تهران موزه هان

تهران موزه هان


تئران موزهان

ایران باستان موزه،پرفسور حسابی موزه ،جواهرات ملی موزه ،تاریخ تماشاگه ،زمان تماشاگه ،صنعتی موزه (تئران)،مجلس شورای اسلامی موزه،علوم موزه ،ملک موزه ملی ،هنرهای معاصر موزه ،استاد صبا موزه ،هنرهای ملی موزه ،رضا عباسی موزه ،موزه هنرهای تزئینی (تئران)،فرش ایران موزه ،سعدآباد کاخ موزه ،موزه سبز (کاخ شهوند)،موزه رجعت و عبرت ( شاه مار کاخ)،مردم شناسی موزه ،ملت موزه،تاریخ طبیعی دارآباد موزه ،صنعت برق ایران موزه ،هنرهای زیبا موزه ،موزه نظامی (تئران)،آزادی موزه ،مجموعه هرباریوم،اینقلاب موزه،پول تماشاگه،پست و تلگراف موزه،سکه موزه ، عکسخانه موزه ، سینما موزه ، حیات وحش موزه ، شهید رجایی موزه ، آبگینه موزه ، آبکار موزه