معماری

Wikipedia جي

معماری ایته جه هونر های هفت گانه ایسه کی اون سن و سال آدم عومر امره برابره . هر ملتی خو معماریه دره کی براساس مردوم ذوق و اوشان موحیط و اوشان تفکور متغییره. گیلان معماری به شدت جه سبز موحیط و جنگلی بودن و ... تاثیر بیگیفته. امروز دونیا مئن معماری ایته هونر صرف نیه . بلکه ایته هونر صنعت محسوب به کی به دانش مهندسی پور موحتاجه. ه تغییرات باعث ببوسته کی معماری به عونوان ایته علم بین رشته ای شناخته ببه کی به روانشناسی ، گرافیک ، عکاسی و ... وابسته ایسه. در هر صورت هندسه یا هو دانش ریاضی موهم ترین نیازی ایسه که معمار ره لازمه . برخلاف ایران معماری کی جه خاک استفاده کونه ، گیلان " معماری چوب" دره . گیلان معماری ،ایران معماری امره به شدت متفاوت ایسه . برون گرایی معماری کی اون مردوم رو نی تاثیر دشتی (یا مردوم برون گرایی کی معماری رو تاثیر دشتی) سبب ببوسته ا منطقه سبک خاصی خوره بداره . کی ا شبک حتی خود گیلان دورون تغییر کونه ( ماسوله خانه یان با رستم آباد و رودبنه موقایسه بوکونید)گیلان معماری 2 قسمت دره : 1-شهری 2-روستایی شهر معماری گاه گلف پور روستا معماریه مانه. اما شهری راشه یان میان "نیمه باز فضایان" ویشترین نقش دارید روستا معماری عمیقاً دامون و دریا مره هم رنگ همسانه و تلار ایته جه پیله قسمتانه کی بسیار موهمه. گیلان معماری پور جه ظرفیت های روشد کی بر اثر شرایط اون روشد کم ببوسته و نابود بوستن دره. ویتوریوس معماریه ساختمان سازی هونر موعرفی کونه

مرحوم هادی میرمیران معماریه اتو تعریف کودی: معماری چیزی نیه جز شکل دئن و چاکودن فضا به نفع انسان

گوته گه : " معماری شعر منجمد است"

معماری ایته جه موهندسی شاخیانه کی فضای طراحی کونه. اَ فضا تانه ساختمان و فروشگاه و فرودگاه و تئاتر سالن و ... ببه . یا حتی طراحی کودن مبلمان و داخلی وسایل معماری در پیله مقیاس منطقه و شهر نی طراحی کونه و گاگلف نمادین مفاهیمه نی در امی روزمره زندگی داخل کونه. معماری جزء هفتگانه هونران به حیساب ایه. اما امروزه پیشرفت ساختمان سازی باعث بوبوسته کی کاملاً نتانه هونر دیله جا بیگیره. در هر حال همیشک معماری مئن دو چیز همدیگر امره جدل دَرید. عملکرد و فرم. معماری خوب اونی ایسه کی بتانه اَ دو ته مفهومه خب موتعادل بوکونه. با اَ وجود معماران نی معمولاَ بر اساس خوشان تفکور و علاقه یان یا عملکردگرا ایسید و یا فرم گرا فرم گرایان کار ویشتر حالت هونری گیره هر چن هی وقت نشه اَ دوته یه جه همدیگر جودا اَکود. معماری در خو تاریخ دوچار تحولات زیادی بوبوست. اولین اثر معماری پرستشگاهانی ایسید در ناحیه استونهنج در اینگیلیس .

معماری خو دیله شاخه یان موتعددی دره:

معماری

طراحی شهری

مدیریت شهری

طراحی منظر

تکنولوژی

تاریخی بنایان ِ مرمتگیلان معماری

روستایی

شهری

گیلان معماریه شه در دو ته عرصه تعقیب کودن : گوذشته و امروج

گیلان در گوذشته معماری سنتی داشتی کی کاملاً وابسته ایسه به منطقه خصوصیات. اَ معماری کی ویشتر عملکرد گرا ایسه در روستایان تشکیل بوستی جه خانه و سرا . در شهران بازار و گوذر و شهرسازی مفاهیم نی اونه اضافه بوستی


امروج معماری، گیلان مئن تابعی ایسه جه ایران.