بهارستان میدان

Wikipedia جي

بهارستان میدان تا پیش از اون که شورای ملی مجلس ‌تشکیل ببه، جزوه زمینان نگارستان باغ بو. نگارستان باغ در میدان سمت شمالی ‌، فتح‌علی شاه دوره ، چاگوده ببوست و محمدعلی شاه هم چندین سال اویه زندگی بوگود.باغ نگارستان محوطیه مرکزی‌، یعنی میدان مختص آتش بازی مراسم در عیدان میئن و مراسم شتر قربانی گودن بو.

بهارستان میدان1338

مشهورترین بنای دوروبره ا میدان عیمارت و بهارستان باغ در اونه قسمت شرقی ایسه که اونه صاحیب اصلی حاج میرزاحسین‌خان قزوینی‌، سپهسالار و صدراعظم ناصری دوره ‌، بو.

میرزا حسین خان درسال ۱۲۸۸ ه. ق‌، زمینان زیادیه برای چاگودن باغ و خانه مسکونی و مسجیدی شامل مدرسه و مکتب و کیتاب‌خانه خریداری بوگود. طرح و نقشیه عیمارت بنا و باغا ایته فرانسوی ‌موهندس ، فال یوس بواتان‌، فوگوده . اون هو موهندسی بو که طرح باغ و پارک ظل‌السلطان ، که ایمروزه آموزش و پرورش شینه فوگودوبو.

بهارستان میدان1385


بهارستان میدان بارها دوچار تغییر شکل ببوسته و از اویی که شورای ملی مجلس در میدان ضلع شرقی واقع ببوسته ، میدان همیشه مرکز جما بوستن و تظاهرات سیاسی مردوم بو.

از موهم‌ترین وقایعی که در ا میدان میئن ایتفاق دکفته واقعیه به توپ دوستنه مجلس، توسط محمدعلی شاه، بو که شا به اون ایشاره گودن. هتویی تظاهرات مردوم علیه خلع دوکتور محمد مصدق از نخست‌وزیری و عملیات کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، از وقایع موهمه بهارستان میدان ایسه.

الانئی ایته موجسمه از سیدحسن مدرس ‌، اثر اوستاد گروسی‌، در میدان مرکز نصب بوسته نها.