تویوتومی هیده یوشی

Wikipedia جي
تویوتومی هیده یوشی تاتایی

تویوتومی هیده یوشی (ژاپونی:豊臣 秀吉) ایتا سامورایی، سنگوكو دوره ژاپون تارئخ میان بو. هیده یوشی فوریه ۱۵۳۶ یا مارس ۱۵۳۷ اورای اوستان میان بیچه بوبو کی هسا ا منطقه نام ناگویا ایسه. هیده یوشی ابتدا اودا نوبوناگا دوده بوبوسته و بعد نوبوناگا موردن اونه جانشین بوبوسته و اونه دونباله راهه بیگیفته و ژاپون ایجایی وستی بجنگسته و موفق بوبوسته ژاپون فتح بوکونه. وی اوساکا قلا یه چگوده کس ایسه و خوره نائب امپراتور دوخاده ژاپون تارئخ میان ، هیده یوشی فروانروایی زمات مومویاما دوره دوخانید. هیده یوشی دو دفعا کره و چین فوتورکسته و ناجه دشتی اَ دو کشورا تصرف بوکونه و هنه وستی خو خلابران اوسی بوگوده ولی هر دوبار دشکن بوخورده. هیده یوشی خو زمات میان ایتا قانون وضع بوگوده کی فقط سامورایین تَنستید خوشانه مره شمشیر بدارید. هیده یوشی سپتامبر ۱۵۹۸ فوشیمی قلا میان بمرده.

منبع[دچينواچين]

اینگیلیسی ویکیپدیا