برج طغرل

Wikipedia جي

طغرل برج آرامگاه شرق آرامگاه ابن بابویه مئن واقه ببوسته میان باغی که سلجوقیان دوره مئن به ایسم طغرلیه باغ معروف بو.

طغرل برج

ا بنا به ایته روایتطغرل اول سلجوقی آرامگاه ایسه که سال 436 ه.ق مئن ری شهر تصرف و به عونوانپایتخت قرار بدا. ایته روایت دیگه ا جیگایه طغرل آخرین پادشاه سلجوقی آرامگاه (590 ه.ق) دانده.

ا بنا زمان قاجار مئن مورد توجیه ناصرالدین شاه قرار بیگیته وبر مبنای سنگی کتیبه نصب ببوسته که ورودی برج جنوبی مئن نصب ایسه جهت تعمیر اون که تخریب بوستندوبو به حاج ابوالحسن معمار باشی سال 1301 ه. ق مئن فرمان بازسازی اونا بدا .

برج نوع ساختمان ترک دار ایسه(24 ترک) و اونه طاق مخروطی جی بین بوشو. اونه نما آجری ساده ایسه.برج نمای داخلی جی آجر رگ چین ساده عمل ببوسته .