پرش به محتوا

أنزلي

Wikipedia جي
أنزلي
ايته تاتايي بندر انزلی ٚ جه
ايته تاتايي بندر انزلی ٚ جه
کۊللي ايطلاعات
کيشورايران
اۊستانگيلان
رسمي نامبندر انزلی
محلي نامأنزلي
شأر بؤستن ٚ سال۱۲۷۶
مردۊم
جمعيت۱۴۸,۵۶۴ نفر (۱۳۹۵)
زوانگیلکي
مذهبشيعه
طبيعي جۊغرافي
پيلئکي۳۱۵ کيلۊمتر مربع
بۊلندي درىا جه۲۸- متر
آو ؤ هأوا
سالانه دما ميانگين۱۶/۲درجه سانتیگراد
سالانه وارش ٚ ميانگين۱۹۰۳ میلي‌متر
سالانه جرندي رۊجان۷ رۊج
باخي ايطلاعات
سؤغاتماهي، صنایع دستي
تيلفؤن ٚ پيش‌شۊماره۰۱۳
رسمي وبجيگاأنزلي شأرداري

أنزٚلي کي پهلوي زمات مئن پهلوي بندر دخانده بؤستي، ايته جه گيلان ٚ شأران ايسه گه أنزلي شأرستان ٚ مرکزي بخش مئن دره ؤ اۊن ٚ مرکز ايسه. أنزلي گردشگري،[۱] ايقتصادي ؤ ورزشي[۲][۳] لحاظ ٚ جه پۊر گيلان ؤ ايران ٚ مئن جاجيگا دأره. أنزلي گيلکان ٚ دۊوؤمي پيله شأر رشت ٚ پسي ايسه.[۴] أ شأر ٚ مردۊم گيلک ايسده ؤ قديم ٚ زمات ٚ جه تا هأسأ اۊشان ٚ زوان گيلکي ايسه. أنزلي شأر أولي ؤ پيله‌ترين بندر، کاسپي دریا نسايي سامان ٚ مئن ايسه. أنزلي ويشترين جمعيت-أ گيلان ٚ شأران ٚ مئن رشت ٚ پسي دأره ؤ ايته جه ايران ٚ متراکم‌ترين شأران محسۊب به.[۵][۶][۷][۸] أ شأر ويشترين وارش-أ گيلان ٚ شأران ٚ مئن دأره.[۹][۱۰] أنزلي حدۊد ۴۲ کيلۊمتر ساحلي نوار دأره. أنزلي آو ؤ هأوا مرطۊب ايسه ؤ اۊن ٚ رطۊبت ٚ ميزان جه ۷۱ تا ۹۷ درصد نوسان دأره. أ شأر ٚ وارش ٚ ميزان ني پۊر بۊجؤر ايسه ؤ به سالانه ۱۸۹۲ میليمتر فأرئسه. أنزلي ۲۰۱۹ سال ٚ دۊرۊن رکؤرد بزه ؤ ويشترين وارش-أ دۊنیا شأران ٚ مئن ايته رۊج ٚ دۊرۊن دأشتي. أنزلي شأر، گيلان ٚ خۊرخۊس ٚ ور قرار بيگيته ؤ کاسپي دریا ؤ أنزلي سل ٚ أمرأ مجاورت دأره ؤ جه چند ته جزيره ؤ شبه جزيره تشکيل بۊبؤسته دره کي پۊرد ٚ أمرأ به هم متصل ايسده.[۱۱] أنزلي شأر پۊر تاريخ ؤ قدمت دأره ؤ چؤن أ شأر اۊرۊپا أمرأ تجاري ؤ ايقتصادي مراوده دأشتي، جهاني سطح ٚ مئن أن-أ شناسده. أنزلي چؤن گمرک دأشتي ؤ ايته تجاري مرکز بۊ قديم ٚ زمات ٚ جه ايراني ؤ خارجي تاجران ٚ مئن به اۊرۊپا بلته معرۊف بۊ ؤ چؤن أ شأر بندري بۊ اۊن ٚ مردۊم ني برخلاف باخي ايران ٚ شأران پۊر زۊتر جديد ٚ دستاوردان ؤ مؤدرن ٚ دۊنیا أمرأ آشنا بۊبؤستد.[۱۲]

أنزلي نام[دچينواچين]

راجه به أنزلي نوم، چن ته روايت نئهأ:

 • ۱) أنزلي، أنزليج (اسکله‌اي کي پاراخۊت اۊن ورجأ پهلو گيره) جي بگيته بۊبؤسته.
 • ۲) اي سري هم گيدي کي أنزلي أنزان واجه جه بيگيته بۊبؤسته دره. أنزان، اي سري دئباره مردۊم بيد کي قديم زمات کاسپي دریا نسا زندگي کۊديد.
 • ۳) أنزل يا أنگر کي به معنی لنگر ايسه.
 • ۴) وختی کادوسی‌ئن کي گيلانˇ اصلي ساکنؤن بؤن، فارسؤن أمرأ هم‌دس بوبؤن، هي مۊناسبت واسي، اۊ جيگا اسمه بنأن انشان يا انزان کی پارسؤنˇ أصلي سامان بۊ.

۱۵۰۹ گالشي سال (۱۹۳۵ ميلادی)، أنزلي نامه عوضأ گۊدن ؤ بنأن بندر پهلوی. تا ۱۵۵۲ گالشي سال کي انقلاب بۊبؤ اي شهرˇ اسم دۊوارده به خۊ أصلي نام یعني أنزلي واگردسته.

جۊغرافي مؤقعیت[دچينواچين]

بر اساس بررسیان زمین شناسی، حدودای ۱۵٬۰۰۰ سال پیش ، ایته جزیره از سطح آب دریای کاسپیئن سر در باورده که بعدنان به ایسمه انزلی نامیده ببوسته و بعونوان موهمترین بندر دریای کاسپیئن سواحل جنوبی و ایران معروف ببو.

ا جزیره بر اثر فعل و انفعالات جوی و سایر عوامل طبیعی ، بصورت ایمروزی از دو قسمت انزلی و غازیان تشکیل ببو و ایته کانال بین ا دو تا قسمت ایجاد ببو که چهار تا روخانه آب از شرق ( سوسر روگا , پیر بازار روگا , راست خانه و نهنگ روگا ) و ایته روخانه از غرب ( شنبه بازار روگا ) از طریق اون دریا میئن دوه.


أنزلي در ایته ساحلی و جلگه ای منطقه در طول جوغرافیایی ۴۹ درجه و ۲۸ دقیقه و عرض جوغرافیایی ۳۷ درجه و ۲۸ دقیقه واقع ببوسته و بولندی اون از سطح دریا منهای ۲۶متر ایسه.

أنزلي محلان[دچينواچين]

غاریور* پیل علی باغ* شالیور* قلم گوده* جزیره طالقانی* کولیور ۲* سوسر* میدان مالا* بی بی حوریه* امامزاده* عباس آباد* ولی آباد* بنیاد* چهارطبقه* سيد آسيه* اداره نوغان* کافه سه یاران* سی متری*

شاه کوچه* سامانسر*

أنزلي ایداران[دچينواچين]

فاىل:P۱۵۳.JPG
انزلی گمرک
فاىل:P۱۵۰.JPG

أنزلي دئني جيگان[دچينواچين]

فاىل:P۱۵۱.JPG
انزلی
فاىل:P۱۶۲.JPG
انزلی موزه نظامی

أنزلي شهر اولینان[دچينواچين]

فاىل:P۱۶۱.JPG
مرکز خرید
 • گمرک اداره با سابقیه‌ ویشتر از ۳۰۰ سال
 • بندر اداره باسابقیه‌ بیش از ۲۰۰ سال
 • ایجاد انجومنان محلی و بلدیه قبل از بوجود امون بلدیه
 • اولین بلدیه ایران میئن که الان به ایسمه شهرداری ایسه درا شهر تاسیس ببوسته .
 • آموزش وپرورش قبل از سال ۱۲۷۱ خورشیدی
 • اکابر شبانه اون هم درسان دبیرستانی قبل از سال ۱۲۹۰ خورشیدی
 • چاپخانه قبل از سال ۱۲۸۶ خورشیدی
 • بئداری قبل از سال ۱۲۷۶ خورشیدی که بوسیله بلدیه اداره بوستی .
 • شیروخورشیدی سرخ ۱۳۰۴ خورشیدی
 • روشنائی برق قبل از سال۱۲۷۹ خورشیدی بعونوان اولین شهر در ایران که دارای روشنائی ببوسته.
 • تلفن قبل از سال ۱۲۷۷ شمسی و پست و تلگراف هم هتویی جلوتر از خیلی شهرهان ایران
 • نظمیه (شهربانی) قبل از سال ۱۲۸۶ خورشیدی
 • راه آهن حدود سال ۱۲۶۹ خورشیدی در ایته از روستان انزلی
 • هواشناسی قبل از سال ۱۲۸۰ خورشیدی
 • شیلات اداره با ویشتر از ۱۵۰ سال قدمت و سردخانه اولین بار انزلی میئن وحسن کیاده
 • هواپیما – اولین خطوط هوایی بندر انزلی مین به وجود بومو در ایته زمین معروف به زمین طیاره. اولین پرواز در ایران از بندر انزلی به تئران و بعد از اون به ایصفهان صورت بیگیفته .
 • اتومبیل برای اولین باردرانزلی مشاهده ببوسته.
 • سینما سالون بندرانزلی از نظر فیلم سینمائی نمایش و سالون سینماداشتن ، تئاتر و ورزشهای موختلف پیشگام بو.
أنزلي رۊستایان[دچينواچين]

چهارفریضه دهستان[دچينواچين]

آبˇکنار، سنگاچين، كپورچال، بشمن، علی ابادكپورچال، كرگان، كچلك، سياه خاله سر، خميران، رودپشت، كوچك محله، شيله سر، تربه بر، معاف(مافان)، سياه وزان، اشپلا، چای بيجار، كربلايی مهدی گرده، اشتركان، ماهروزه-آب ٚکنار، گلوگاه روستااشترکان ،تالش محله

ليجارگي حسن‌رۊد دهستان[دچينواچين]

طالب اباد، ليجاركی حسن رود روستا، حسن رود، گلشن، جفرودپائين، تربه گوده، شانگهای پرده

جۊر وا جۊر[دچينواچين]

أنزلي پيله کسان[دچينواچين]

انزلی سرشناسؤن

آقا سید محمد نجفی . احمد پیشگاه هادیان .ابراهیم مرادی . اسماعیل براری . احمد عاشورپور . الله کرم رضایی . محمود پیشگاه هادیان . بهمن صالح نیا . بابک افشار . پویا . جاسم ویشگاهی . جبار نوید . جلیل ضیاءپور . جاوید جهانگیری . جمشید فرجام عندلیب پور . حیدر شونجانی . حمید یگانه . حسین اغماض . حسن اکبر . حسن بهرام زاده . داریوش عبادالهی . رضا آفتابی . رضا بحرامی نژاد . روشنک نوع دوست . رجبعلی امیری فلاح . زهره زمانی . سیروس قایقران . سیروس طاهباز . سیروس گرجستانی . سید جلال حسینی . شاهین نجفی . صادق بریرانی . عزیز نبوی . عزیز وکیل منفرد . علیرضا سایه بان . عبدالمطلب برادران نویری . علی اصغر آموخته . علی درویش زاده . علی نیاکانی . علی حاجی پور . علیرضا غاروریانی . عزیز اسپندار . غفور جهانی . فاطمه هاشمی . فریدون کشاورز . فریدون بحرپیما . فرهاد مهرانفر . لاله پورکریم . کریم کشاورز . کوروش فرزانگان . دکتر محمد حسین جزیره‌ای . مریم ایراندوست . مرتضی بصارت دار . محمد مددپور . محمد احمدزاده . محمد تقی بارور . موسی نامجو . محمد مایلی کهن . ماریا رسولی مقدم . مازیار زارع . رامین محمدی . مهرداد اسکویی . نصرت ایراندوست . هرمز پیشوایی . یدالله بایندر

خلیل دانش پژوه آبکنار،حسين قوامی آبکنار،آنام آبکناری،محمد حبیبی آبکنار،کیوان ساجدی آبکنار،اصغرشيرپور آبکنار

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه 

تاتايي‌ئن[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

 1. https://zoomlife.ir/travel/180-travel-guide-bandar-anzali.html
 2. انزلی کلاب/ 13000 ورزشکار سازمان یافته در انزلی
 3. یادکرد وب |url=http://khasteband.ir/NewsDetail.aspx?Id=YjQ0YTZjODAtM2I1MC00NTZiLTlkZTgtY2I3MDY0NmVmMjIy |title=13 هزار ورزشکار سازمان یافته در بندر انزلی |accessdate=۲۳ نوامبر ۲۰۱۲ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20120903051425/http://khasteband.ir/NewsDetail.aspx?Id=YjQ0YTZjODAtM2I1MC00NTZiLTlkZTgtY2I3MDY0NmVmMjIy |archivedate=۳ سپتامبر ۲۰۱۲ |dead-url=yes }}
 4. یادکرد وب|url=http://www.gilannews.ir/4152.html%7Ctitle=نسخه آرشیو شده|archiveurl=https://web.archive.org/web/20151222081718/http://www.gilannews.ir/4152.html%7Carchivedate=۲۲ دسامبر ۲۰۱۵|dead-url=yes|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=|عنوان=}}
 5. http://www.anzalicustoms.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=253&codeV=1&tempname=MainTemplate |title=گمرکات ایران |accessdate=۲۵ فوریه ۲۰۱۳ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130115100427/http://anzalicustoms.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=253&codeV=1&tempname=MainTemplate |archivedate=۱۵ ژانویه ۲۰۱۳ |dead-url=yes }}
 6. http://anzaliport.pmo.ir/home-anzali-fa.html |title=اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان |accessdate=۲ ژوئیه ۲۰۱۱ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110907045314/http://anzaliport.pmo.ir/home-anzali-fa.html |archivedate=۷ سپتامبر ۲۰۱۱ |dead-url=yes }}
 7. کتاب ایران قدیم، مهد تمدن جهان نوشته محمدعلی جدید الاسلام
 8. تاریخ بندرانزلی
 9. رشت#cite note-16
 10. http://www.irna.ir/fa/News/2000779304/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA |title=ایرنا / انزلی پر باران‌ترین شهر ایران |accessdate=۱۵ اکتبر ۲۰۱۹ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20180602230527/http://www.irna.ir/fa/News/2000779304/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA/%D9%BE%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4_%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%88%DB%8C_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA |archivedate=۲ ژوئن ۲۰۱۸ |dead-url=yes }}
 11. http://www.bahaneh.net/hall/topic_show.php?t=34796 |title=جزیره انزلی |accessdate=۲۵ فوریه ۲۰۱۳ |archiveurl=https://web.archive.org/web/20170730223212/http://www.bahaneh.net/hall/topic_show.php?t=34796 |archivedate=۳۰ ژوئیه ۲۰۱۷ |dead-url=yes }}
 12. جاذبه-گردشگری بندرانزلی/2012/4/9/57893.html تبیان زنجان / انزلی دروازه اروپاقالب:پیوند مرده