أحمد عاشۊرپۊر

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن احمد عاشورپور أجي)

أحمد عاشۊرپۊر
ايته تاتايي ٚ جه
ايته تاتايي ٚ جه

أحمد عاشۊرپۊر أورنايي مئن

بزارۊج ۱۸ بهمن ۱۲۹۶
بزاجيگا غازيان، أنزلي، گيلان
مرگ ۲۲ دی ۱۳۸۶ (۸۹ سال)
تئران، ايران
دفن ٚ جيگا بيبي‌حۊريه بۊقا، أنزلي، گيلان
کار خانشگر، آهنگ‌چأکۊن، ترانه‌سرا

أحمد عاشۊرپۊر ایته پیله گيلک خانشگر، آهنگ‌چأکۊن و ترانه‌سرا؛ (أمیرما ۴، ۱۴۹۱ گالشی سال؛ ۱۸ بهمن ۱۲۹۶ شمسي)، گيلان ٚ أنزلي غازيان ٚ مئن دۊنیا بأمؤ. عاشۊرپۊر-أ گيلان ؤ گيلکي مزقان ٚ پئر دۊخانئده. عاشۊرپۊر ايته جه أولي کساني بۊ گه ايران ٚ دۊرۊن، پاپ ٚ سبک ٚ مئن ترانه بخانده ؤ هأن ٚ وأسي اۊن-أ ايران ٚ پاپ ٚ مزقان ٚ پئر ني لقب بدأده.[۱]

زأکی و درس و مدرسه[دچينواچين]

وختی کوچتای زأک بو، هوتؤ کی او زماتˇ سنت بو، احمدˇ پئر اینه سرأ دأ مکتب. دو سال بعد، پئر اینه اوسئی بگوده به مدرسه و اویه احمده امتحان بگیتن تا معلوم ببه که کو کلاسˇ مئن وا بنیشی. چون فارسی و قرائتˇ مئن کلاسˇ سومأ جی جؤرتر بو و ریاضی مئن کلاس اولأ جی کم‌تر، هنˇ واسی بوشؤ کلاسˇ دوم بنیشته.

عاشورپور زأک کی بو، چون خوروم صدا داشت، بعضی روزان نوحه‌خانی گود. امما اولین بار دبیرستانˇ مئن بو کی بفأمسه کی اینˇ صدا خورومه.

وختی که فردؤسی دبیرستانˇ مئن درس خاند، یک روز کی معللم غایب بو و عاشورپور کلاسˇ مبصر بو، هر کاری گود، مننیس کی کلاسه آرام بکونی. تا ان‌کی ای‌دفاری خاندنه سرأگیته و ایته ترانه‌یه بخانده کی او روزان کشورˇ مئن پور معروف بو. هوتؤ کی خاند، کلاسم کم-کم تامأچه و همه تام بزئن. خاندنˇ تمنأ بؤ پسی، کلاسˇ زاکان دکالسن عاشورپورˇ سر و اونه خوشانˇ دسˇ سر بولندأ گودن و ان باعث ببؤ کی عاشورپور خاندنˇ ره تشویق ببی.[۲]

خانندگی‌یه سرأگیتن[دچينواچين]

أحمد عاشۊرپۊر

عاشورپور خو دبیرستانه کی تمنأ‌گوده، بوشؤ تئرانˇ دانشگا فننی دانشکده مئن ثبت نام بگوده، امما بازون وختی کی بشتؤسه کی کشاورزی دانشکده شبانده‌روزی‌یه، خو رشتهٰ عوضأ گوده.

کشاورزی دانشکده مئن، هونری فعالیتان پور رونق داشت و ایته جی اَ برنامه‌ٰنˇ میان آشورپور ایته گیلکی ترانه بخانده کی دانشجویانه خوش بامو و ایته عاشورپورˇ هم‌کلاسی‌ئن کی رادیو میان ویولون زی، پیشنهاد بدأ کی ا ترانه رادیو میان اجرا ببی.[۳] او زمات، راديو تازه ايرانˇ مئن را دکته بو.

1515 گالشی سالˇ پسی، جمشید کشاورز کی یه‌ته خوروم موزیسین بو، ابوالحسن صبا ره ایته نامه نویسه و آشورپوره به عنوان ایته خاننده معرفی کونه به رادیو.[۴] او زمات، عاشورپور، مورضا محجوبی و حوسئن تئرانی همره همکاری گود.

عاشورپورˇ صدا، اوّل‌بار، سال 1517 راديو جی پخشأ بؤ. آشورپورِˇ همکاری راديو امره، دوتا دؤره داره: يه‌ته 1520 تا 1522 و اويه‌ته 1531 جی تا 1533.

اجتماعی و سیاسی زندگی[دچينواچين]

عاشورپور خو انسان‌دوستی و برابری‌خایی عقایدˇ واسی، کؤمؤنیستؤنˇ طرف موتمایل ببؤ و سال 1517، توده حزبˇ میان عضو ببؤسته.

اون ایته سفر بگوده به شرقی اوروپا کی وگرسنˇ پسی، با ان‌کی ا سفر دولتˇ اجازه و رسمی گوذرنامه و مجوز داشت، به دو سال زندان محکوم ببؤ و آزادأ بؤستنˇ پسی، نظامی دادگا میان به حبس تأدیبی محکوم ببؤ و کشاورزی وزارت قبول نگود که اونه کار فده.[۵] هو زمات ساواک هممه‌ته اداره‌ٰنه اخطار بدأ بو کی نوا آشورپوره حسساسˇ شغل فدأن.

سرهنگ علوی کيا کی ایرانˇ مللی موسئقی انجؤمنˇ مئن ایته افتخاری عضو بو، جان مولمˇ راه‌ساجی شرکتˇ میان ایته کار بیاته آشورپورˇ ره تا ان‌کی باقر پیرنیا ببؤ فارسˇ اوستان‌دار و فارسˇ آبیاری کارانه فدأ آشورپورˇ دس. اله قرارداد دنوسته بیدی که ساواکˇ اخطاریه فارسه!

امما چون او زمات اوستان‌داران، شاهˇ نماینده بیدی، تانستید کی ساواکˇ جولؤ بئسید. هنˇ واسی، پیرنیا تعهد فدأ کی عاشورپور سیاسی کار نوکونه.

بازون وختی گه پیرنیا ببؤ خوراسانˇ اوستان‌دار ببؤ، آشورپورأ نی خو همره ببرده.

انقلابˇ پسی نی، آشورپور دشتˇ مؤغانˇ کشت و صنعتˇ مودیرعاملی ره دؤجین ببؤ بو. امما انقلابˇ موقتی دولتˇ میان بعضی گوفتیدی کی «چره آذربایجانˇ میان، ایته سازمانˇ رییس وا گیلک ببه؟» و مؤهندس آشورپور ببؤ سپیدرودˇ کشت و صنعت مؤدیر[۶] و اویه نی موشکلات پیش بامو و عاشورپور مجبور ببؤسته کی ایرانˇ جی بیرین بشه و 15 سال اوروپپا میان زندگی بوکونه.

عاشورپورˇ موسئقی[دچينواچين]

آهنگان و ترانه‌ٰنی کی آشورپور بخانده داره، خالی محلی نئیدی. بعضی کاران، آشورپورˇ شین، رومانی، لهستان یا مجارستانˇ موسئقی ملودی‌ئنه کی آشورپور اوشانˇ سر گیلکی یا گاگلف فارسی شئر بنأ داره.[۷]

هنˇ واسی، نوا گوفتن کی آشورپور فولکلور خاندی یا گیلکی فولکلورˇ موسئقی پئره. آشورپورˇ کاران ویشتر مؤدرن بیدی تا فولکلور. انˇ کار، شرقی اوروپا موسئقی جی پور تاثير بئيته دأنه و خو سبکˇ مئن، والسˇ ريتمˇ جی‌ام استفاده بگوده دأنه.

عاشورپور، گيلکی خاننده‌ٰنˇ مئن، همه کسˇ جی قديمی‌تره و اوّل‌کسی بو کی گيلکی آهنگؤن و ترانهٰ‌ئنه بخانده. اون حودودˇ 60 تا آهنگ ضبط بئوده دأنه کی اوشؤنˇ شئر و آهنگه، ويشتر خودش بساته.

1578، رشتˇ مئن، نکيسا گوروهˇ امره بشؤ صحنه سر و بابک ربوخه (نکيسا گوروهˇ سرپرست) همره هنده خو آهنگؤنه مردومˇ ره بخانده.

سراخر، وختی کی دو ما بو کی کوهولتˇ سند و سال و ريه عوفونت کودنˇ واسی جمˇ بيمارستانˇ میان خوته بو، 1581 شرير ما هشتم، هو بيمارستان ِ مئن بمرده.[۸]

عاشورپورˇ ترانه‌ٰن[دچينواچين]

 • آی لیلی (سر کوه بولند)
 • مهتاب بندر انزلی (ایته روسی آهنگˇ سر)
 • ساز و نقاره جمعه بازار (ایته اوروپپایی والسˇ سر)
 • جینگی جینگی جان
 • آی لیلی
 • خوروس‌خان
 • مهتاب‌شبان
 • دریا توفان داره

بشتاوید[دچينواچين]

عاشورپورˇ عکسان[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]


جیرنویس[دچينواچين]

 1. «احمد عاشورپور، پدر موسیقی محلی گیلان». انزلی‌کلاب. دی ۱۳۹۱. دریافت‌شده در ۲۸ آبان ۱۳۹۷.
 2. عزيز قاسم زاده لياسی. اعتمادˇ روزنامه. پنج شنبه، 10 بهمن 1387 - شماره 1879
 3. هون.
 4. هون.
 5. هون.
 6. هون.
 7. صدیق تعریف. (بوگوبشتاو راجه به احمد آشورپور). اعتمادˇ روزنامه. پنج شنبه، 10 بهمن 1387 - شماره 1879
 8. احمد عاشورپور درگذشت، خبرگزاری دانشجویان ایران


بیرینی پیوندؤن[دچينواچين]

گیلان خوانندان

هنگامه اخوان • فهیمه اکبر • رجبعلی امیری فلاح • محمود امین زاده • نوذر انشایی • بابک • بانو روح انگیز • فرخ براری • علی بوستانچی • احمد بیداریان • بنفشه • رمضانعلی پدیدپور • منیره آقاجان خواه(پریسا) • فریدون پوررضا • ابراهیم پورشاهرخ • سعید تحویلداری • سلیم تحویلداری • اصغر جبلی • شاپور جفرودی • رضا جوادزاده • مرتضی جهانی • حسن جیلانی • بهمن حسین زاده • هوشنگ حقیقت طلب • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • حسن خوشدل • بهروز خیامی • فرامرز دعائی • بیژن راعی • مصطفی رحیم پور • روزبه رخشا • نسترن رستم زاده • حمید رضاپور • رفعتی نرگستانی • داوود رمضانی • مظفر زارع • فرامرز زریوند • سید علی زیباکناری • امیر زیباکناری • آلیس ساتوریانس • حسن خان سنجلانی • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • شهیدی • شیرین • هادی طاهباز • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه • منصور فانی • فرانک • فریده • حسین قره خانی • حسین قوامی آبکناری • ایرج قوچانی • لیدا قهرمانیان • نادر گلچین • حسین لایقی • منوچهر محمدنژاد • شهین مدرکی • ناصر مسعودی • حسین مظفری • حسین مهربان • یونس مهرگان • افسانه میر شکاری • ناصر ناصری • علی نوری • مریم • محمد نجات ثابت • مهدی نیک فرجام • نیلوفر • جهانگیر هوشنگی • ناصر وحدتی • رضا یگانه •