احمد آشورپور

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن احمد عاشورپور أجي)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قالب:جعبه اطلاعات هنرمند موسیقی

احمد عاشورپور (احمد عاشورپور)، ایته پیله گیلک خاننده، آهنگ‌ساج و ترانه‌سرا؛ امیرˇ ما 4، 1491 گالشی سال (18 بهمن 1296 هجری شمسیانزلی غازيانˇ مئن به دونیا بامو.

زأکی و درس و مدرسه[دچينواچين]

وختی کوچتای زأک بو، هوتؤ کی او زماتˇ سنت بو، احمدˇ پئر اینه سرأ دأ مکتب. دو سال بعد، پئر اینه اوسئی بگوده به مدرسه و اویه احمده امتحان بگیتن تا معلوم ببه که کو کلاسˇ مئن وا بنیشی. چون فارسی و قرائتˇ مئن کلاسˇ سومأ جی جؤرتر بو و ریاضی مئن کلاس اولأ جی کم‌تر، هنˇ واسی بوشؤ کلاسˇ دوم بنیشته.

عاشورپور زأک کی بو، چون خوروم صدا داشت، بعضی روزان نوحه‌خانی گود. امما اولین بار دبیرستانˇ مئن بو کی بفأمسه کی اینˇ صدا خورومه.

وختی که فردؤسی دبیرستانˇ مئن درس خاند، یک روز کی معللم غایب بو و عاشورپور کلاسˇ مبصر بو، هر کاری گود، مننیس کی کلاسه آرام بکونی. تا ان‌کی ای‌دفاری خاندنه سرأگیته و ایته ترانه‌یه بخانده کی او روزان کشورˇ مئن پور معروف بو. هوتؤ کی خاند، کلاسم کم-کم تامأچه و همه تام بزئن. خاندنˇ تمنأ بؤ پسی، کلاسˇ زاکان دکالسن عاشورپورˇ سر و اونه خوشانˇ دسˇ سر بولندأ گودن و ان باعث ببؤ کی عاشورپور خاندنˇ ره تشویق ببی.[۱]

خانندگی‌یه سرأگیتن[دچينواچين]

فاىل:Ashurpur2.jpg
احمد عاشورپور

عاشورپور خو دبیرستانه کی تمنأ‌گوده، بوشؤ تئرانˇ دانشگا فننی دانشکده مئن ثبت نام بگوده، امما بازون وختی کی بشتؤسه کی کشاورزی دانشکده شبانده‌روزی‌یه، خو رشتهٰ عوضأ گوده.

کشاورزی دانشکده مئن، هونری فعالیتان پور رونق داشت و ایته جی اَ برنامه‌ٰنˇ میان آشورپور ایته گیلکی ترانه بخانده کی دانشجویانه خوش بامو و ایته عاشورپورˇ هم‌کلاسی‌ئن کی رادیو میان ویولون زی، پیشنهاد بدأ کی ا ترانه رادیو میان اجرا ببی.[۲] او زمات، راديو تازه ايرانˇ مئن را دکته بو.

1515 گالشی سالˇ پسی، جمشید کشاورز کی یه‌ته خوروم موزیسین بو، ابوالحسن صبا ره ایته نامه نویسه و آشورپوره به عنوان ایته خاننده معرفی کونه به رادیو.[۳] او زمات، عاشورپور، مورضا محجوبی و حوسئن تئرانی همره همکاری گود.

عاشورپورˇ صدا، اوّل‌بار، سال 1517 راديو جی پخشأ بؤ. آشورپورِˇ همکاری راديو امره، دوتا دؤره داره: يه‌ته 1520 تا 1522 و اويه‌ته 1531 جی تا 1533.


اجتماعی و سیاسی زندگی[دچينواچين]

عاشورپور خو انسان‌دوستی و برابری‌خایی عقایدˇ واسی، کؤمؤنیستؤنˇ طرف موتمایل ببؤ و سال 1517، توده حزبˇ میان عضو ببؤسته.

اون ایته سفر بگوده به شرقی اوروپا کی وگرسنˇ پسی، با ان‌کی ا سفر دولتˇ اجازه و رسمی گوذرنامه و مجوز داشت، به دو سال زندان محکوم ببؤ و آزادأ بؤستنˇ پسی، نظامی دادگا میان به حبس تأدیبی محکوم ببؤ و کشاورزی وزارت قبول نگود که اونه کار فده.[۴] هو زمات ساواک هممه‌ته اداره‌ٰنه اخطار بدأ بو کی نوا آشورپوره حسساسˇ شغل فدأن.

سرهنگ علوی کيا کی ایرانˇ مللی موسئقی انجؤمنˇ مئن ایته افتخاری عضو بو، جان مولمˇ راه‌ساجی شرکتˇ میان ایته کار بیاته آشورپورˇ ره تا ان‌کی باقر پیرنیا ببؤ فارسˇ اوستان‌دار و فارسˇ آبیاری کارانه فدأ آشورپورˇ دس. اله قرارداد دنوسته بیدی که ساواکˇ اخطاریه فارسه!

امما چون او زمات اوستان‌داران، شاهˇ نماینده بیدی، تانستید کی ساواکˇ جولؤ بئسید. هنˇ واسی، پیرنیا تعهد فدأ کی عاشورپور سیاسی کار نوکونه.

بازون وختی گه پیرنیا ببؤ خوراسانˇ اوستان‌دار ببؤ، آشورپورأ نی خو همره ببرده.

انقلابˇ پسی نی، آشورپور دشتˇ مؤغانˇ کشت و صنعتˇ مودیرعاملی ره دؤجین ببؤ بو. امما انقلابˇ موقتی دولتˇ میان بعضی گوفتیدی کی «چره آذربایجانˇ میان، ایته سازمانˇ رییس وا گیلک ببه؟» و مؤهندس آشورپور ببؤ سپیدرودˇ کشت و صنعت مؤدیر[۵] و اویه نی موشکلات پیش بامو و عاشورپور مجبور ببؤسته کی ایرانˇ جی بیرین بشه و 15 سال اوروپپا میان زندگی بوکونه.

عاشورپورˇ موسئقی[دچينواچين]

آهنگان و ترانه‌ٰنی کی آشورپور بخانده داره، خالی محلی نئیدی. بعضی کاران، آشورپورˇ شین، رومانی، لهستان یا مجارستانˇ موسئقی ملودی‌ئنه کی آشورپور اوشانˇ سر گیلکی یا گاگلف فارسی شئر بنأ داره.[۶]

هنˇ واسی، نوا گوفتن کی آشورپور فولکلور خاندی یا گیلکی فولکلورˇ موسئقی پئره. آشورپورˇ کاران ویشتر مؤدرن بیدی تا فولکلور. انˇ کار، شرقی اوروپا موسئقی جی پور تاثير بئيته دأنه و خو سبکˇ مئن، والسˇ ريتمˇ جی‌ام استفاده بگوده دأنه.

عاشورپور، گيلکی خاننده‌ٰنˇ مئن، همه کسˇ جی قديمی‌تره و اوّل‌کسی بو کی گيلکی آهنگؤن و ترانهٰ‌ئنه بخانده. اون حودودˇ 60 تا آهنگ ضبط بئوده دأنه کی اوشؤنˇ شئر و آهنگه، ويشتر خودش بساته.

1578، رشتˇ مئن، نکيسا گوروهˇ امره بشؤ صحنه سر و بابک ربوخه (نکيسا گوروهˇ سرپرست) همره هنده خو آهنگؤنه مردومˇ ره بخانده.

سراخر، وختی کی دو ما بو کی کوهولتˇ سند و سال و ريه عوفونت کودنˇ واسی جمˇ بيمارستانˇ میان خوته بو، 1581 شرير ما هشتم، هو بيمارستان ِ مئن بمرده.[۷]

عاشورپورˇ ترانه‌ٰن[دچينواچين]

  • آی لیلی (سر کوه بولند)
  • مهتاب بندر انزلی (ایته روسی آهنگˇ سر)
  • ساز و نقاره جمعه بازار (ایته اوروپپایی والسˇ سر)
  • جینگی جینگی جان
  • آی لیلی
  • خوروس‌خان
  • مهتاب‌شبان
  • دریا توفان داره

بشتاوید[دچينواچين]

عاشورپورˇ عکسان[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]


جیرنویس[دچينواچين]


بیرینی پیوندؤن[دچينواچين]

گیلان خوانندان

فریدون پوررضا • ناصر وحدتی • شاپور جفرودی • حسن جیلانی • هوشنگ حقیقت طلب  • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • فرامرز دعائی • مصطفی رحیم پور • حمید رضاپور • بانو روح انگیز • مظفر زارع  • سید علی زیباکناری  • امیر زیباکناری  • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه  • منصور فانی  • ناصر مسعودی  • حسین مظفری  • علی نوری  • قاسم جبلی • حسین مهربان • هنگامه اخون