پرش به محتوا

جرگه:موسئقی

Wikipedia جي

ای رجه مئن امه موسئقی جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، موسئقی رجه نشؤنأ ( [[category:موسئقی]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.

"موسئقی" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۷۳ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۷۳ته ولگ دأنه.