نصرت فاتح علي خان

Wikipedia جي


نۊصرت فاتح علي خان (نصرت فاتح علي خان) ۱۹۴۸ ميلادي اؤکتؤبر ما ۱۳ پاکستان ٚ ليالپۊر دۊنىا بمأ. اۊن ىته پيله آهنگساج ؤ مۊزيکدؤن ؤ خؤندشگر بۊ کي قووالي مۊزيک ٚ مئن پۊر نؤمي ؤ اۊستا بۊ. ىپاره اين ٚ ترانأن دۊنىا مئني نؤمي بۊبؤ، مست ٚ قلندر ٚ مۊرسؤن.

نۊصرت فاتح علي خان سراخره ۱۹۹۷ اۊت ما ۱۶ لندن ٚ ىکته بيمارستان ٚ مئن قلبي ناخۊشي أجي بمرده. اۊ زمت کي بمرده چل ٚ هش سال دأشت.