پرش به محتوا

نی

Wikipedia جي

نِیْ، يه‌ته خوروم ساز ايسه، کی اون ِ صدا مئن غم دپيته نأی. آزاد لؤله (بامبوس) جی چاکوده بونه و اونه گاگلف نی‌لَله يا نی‌لؤله نی گونن. اونی کی نی مئن فو زئنه و اون جی صدا در ابئنه، نی‌زن دوخانده بونه.