پرش به محتوا

روح انگیز

Wikipedia جي
Ruhangiz

روح انگیز ماسال مین به دونیا بامو. کوچیکی جا تالشی آواز بیشنوسته و اونه باموته (باموخته). روح انگیز "تالش آواز بانو" نام بیگیته . معروفه ترانه یانی کی روح انگیزه گیلان مئن معروفه کود اَ ترانه یان بید: بنفشه زار، صدا بدین تی تشته ، دم غنیمته و تالشی ترانه یان اونه شین نی : شیشه قیلون، هلای هلای و .... روح انگیز هسا سوئد مئن زندگی کونه و چن ته آلبوم بیرون فاده

ایته جه روح انگیزه آلبومان "ولگ نار" نام دره کی چن ته شعر جه شیون فومنی دره. روح انگیز کاران جه بار موسیقی بالایی برخوردارید و افرادی همچون حسن ناهید ,فرج علی پور اون مره همکاری کونید. و تازگیان در تازه کنسرتان حسین حمیدی نی روح انگیز کاران ِ مین موشارکت دَره.