شمس

Wikipedia جي


شمسی شمس، گيلکی خاننده، رشتˇ مئن به دونيا بمأ و پيکˇ سعادتˇ مدرسه مئن درس بخانده. موسئقی‌يه حوسئن ياحقی و ابوالحسن صبا ورجه باموته و 1522 ديلمی (1327 هجری شمسی) خو خانندگی‌يه سرأگيته.

اوايل شير و خورشيدˇ برنامه‌ئنˇ مئن خاند و بازون، به صورت ناشناس، راديو مئن خاند. جوان کی بو، بازيگری‌يه علاقه نشان بدأ و 3تا فيلمˇ مئن بازی بوده: ولگرد (مهدی رييس‌فيروز. 1526)، خورشيد می‌درخشد (سردار ساکر. 1530) و همه گناه‌کاريم (عزيز رفيعی. 1532).

1537 ديلمی، حبیبوللا بدیعی همره عروسی بوده.

ترانه‌ئنی که شمس راديو مئن اجرا کود، ويشتر گيلکی بؤن و اوشانˇ جی، کاکوله و بهارای مردومˇ مئن پور معروفأ بؤ. چن‌تا ترانه نی، دوصدايی، ناصر مسعودی و شاپور جفرودی همره اجرا بوده دأنه.

شمس، 1576 تاوسسؤن، تسک و تنأيی همره، امريکا مئن بمورده.