مظفر زارع

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج


مظفر زارع خوانندیه گیلکی ترانه هان سال 1332 روستای چالکش جه توابه لشت نشا مین به دونیا بومو.

خو درسا تا دیپلم حیسابداری ایدامه بدا و دارایی مین استخدام ببو .

اون جه کودکی موسیقیا اسدالله ملک ، فیروز زربخت ، امیری و مشعوف ورجه یاد بیگیفته .

زارع سال 1368 مین خو همکاریا با شور انگیز گروه به سرپرستی محمد تقی رنجبر معاف شروع بوگوده . اون تا هسا ترانه هان زیادی اجرا بودهگیلان خوانندان

فریدون پوررضا • ناصر وحدتی • شاپور جفرودی • حسن جیلانی • هوشنگ حقیقت طلب  • اصغر حیدری • محمدحسن خورشیدی • فرامرز دعائی • مصطفی رحیم پور • حمید رضاپور • بانو روح انگیز • مظفر زارع  • سید علی زیباکناری  • امیر زیباکناری  • جواد شجاعی فرد • لعیا شمسی • علیرضاشوریده • احمد عاشورپور • محمد عذر خواه  • منصور فانی  • ناصر مسعودی  • حسین مظفری  • علی نوری  • قاسم جبلی • حسین مهربان • هنگامه اخون