هيران (آستارا)

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
هيران

هيران ايتأ جه گيلانˇ رۊستایان ايسه ؤ هيرانˇ دهستان ؤ آستارا شأرستانˇ مئن قرار بيگيته دره. أ رۊستا، آستارا شأرˇ أمرأ ۳۰ کيلؤمتر فاصله دره. هيرانˇ منطقه جه سۊ ته کۊچي رۊستا به نامان هيران سفلی، هيران وسطی ؤ هيران علیا تشکيل بۊبؤسته. هيرانˇ منطقه ۲۲۰۰ هکتار مساحت دره. أ رۊستا جه کلسيا به آذرباىجانˇ کشور ، جه نسا ور به تالشˇ کۊهان، جه خؤرتاو ور به آستارا شأر ؤ عنبران محله ؤ جه خۊرخۊس به نمين متصل ایسه.

أ رۊستا ويشتر جه ۲۸۵ نفر (۸۵ خانوار) ثابتˇ جمعيت ؤ ۱۷۰۰ نفر (۴۱۲ خانوار) ويلابينيش دره ؤ ايته جه زیباترین ايران ؤ گيلانˇ دئني جيگان به شۊمار آیه. طبیعي دئنيان ؤ علي داشي گرمˇ آو أ رۊستا مئن جه اۊنˇ جاذبه'ن ایسه. أهالي شغل ني ويشتر کشاورزي ؤ دامداري ؤ سيفتالداري ایسه.

۱۳۹۷ˇ سالˇ مئن قرار بۊبؤسته ایته دروازه هیرانˇ ورۊدی مئن آستارا شأرداري همکاري أمرأ چأکۊده ببه تا أ تۊریستي منطقه دئنيان بختر معرفي ببه ؤ سۊدجۊیان ؤ پانترکان دست أ منطقه جه کي اۊنه ادعایه کۊنیدی کۊتا ببه.

هيرانˇ نام[دچينواچين]

حیران معرب بۊبؤسته جه هیرانˇ واجه ايسه. هيران ايته گيلاني أصيلˇ واجه ايسه ؤ تالشي زوؤنˇ مئن «هیر» یا «هِر»، مها ؤ شۊرۊم معني دهه ؤ «ان» ني مکان ؤ جيگا پسوند ايسه. ايته جه هيرانˇ ويژگيان ني أن ايسه کي أ رۊستا ويشتر زمات سال شۊرۊم بزئک ايسه. [۱]

سربس[دچينواچين]

حیران دهستان روستاهان

مشند • گيلاده • صيادلر • دميراوغلی كش • چملر • حاج اميرونه بين • دگرمانكشی • سيج • حيران عليا • بهارستان روستا • اق مسجد • حيران وسطی • هولستون • حيران سفلی • شاغلا • زره ژيه • فندق پشته • باسكم چال • گودی اولر • هوژيه

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي (رضوانشهر) | رۊبار | هۊسم (رۊدسر) | سياکل | شفت | سۊماسرا (صومعه سرا) | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شهرداری | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشتˇ مۊزه 

  1. http://taleshen.ir/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7/%7Cعنوان=ریشه شناسی نام تعدادی از روستاهای آستارا}}