أسسؤنه

Wikipedia جي


أسسؤنه
ايته تاتايي أسسؤنه ٚ جه

کلي اطلاعات

رسمي نام : آستانه اشرفيه
کشور : ایران Flag of Iran.svg
اۊستان : گيلان
شأرستان : أسسؤنه شأرستان
بخش : مرکزي بخش
محلي نام : أسسؤنه
قديمي نامان : کۊچان
مردۊم
جمعيت ۴۴،۹۴۱ نفر (۱۳۹۵) [۱]
زوان: گيلکي
مذهب: شيعه
طبيعي جۊغرافي
بۊلندي درىا جه : ۹- متر
شأر ٚ اطلاعات
شأردار : مأمد دانش‌شکيب
سؤغات : بج
کۊيي
بادام
گمج
حصيري محصۊلان
خؤلي
مرکبات
تلفؤن ٚ پيش‌شۊماره : ۰۱۳


أسسؤنه شهرستان گيلانˇ نقشه مئن

أسسؤنه ىا پيله أسسؤنه ايته جه گيلانˇ شأران ايسه کي أسسؤنه شأرستانˇ مرکزي بخشˇ مئن قرار بيگيته دره. أ شأر أسسؤنه شأرستانˇ مرکز ني ايسه.

أسسؤنه نام[دچينواچين]

أ شهرˇ قبلي نام کۊچان بۊ. گيدي کي قبلا ايتأ شهر به نام کۊچان أسسؤنه فعلي مکانˇ نزديکي نئهأ بۊ ؤ بعد أن کي به دلیل نامعلۊم تخريب بۊبؤسته اۊنه چؤر کۊچان دۊخاديد ؤ اۊنˇ مردۊم بۊشؤييد اۊ محل ورجأ ايتأ جديدˇ شهر بنا بۊگۊديد. بعد أن کي سید جلال‌الدين اشرف کي گيدي ايتأ جه فرزندان امام موسی کاظم ؤ امام رضا برار ايسه أیه دفن بۊبؤسته، أ شهر نام گلف گلف به پیله أسسؤنه یا أسسؤنه تغيير بۊگۊده.[۲]

زؤان[دچينواچين]

أسسؤنه مردۊمان گیلک ايسن و گۊیش بیه‌پیشي زؤان گیلکی جه گب زئندرن.[۳]

جۊغرافي مؤقعيت[دچينواچين]

أسسؤنه رشتˇ أمرأ ۳۵ کیلؤمتر ؤ لاجؤن أمرأ ۷ کيلؤمتر فاصله دره. أ شهر جه کلسیا حسن کیاده شهر أمرأ مرتبط ايسه ؤ اۊن جه ۱۷ کيلؤمتر فاصله دره. أسسؤنه شهرستانˇ وۊسعت ۴۲۶،۶ كيلؤمتر مربع ايسه ؤ جۊغرافیايي عرض ۳۷ درجه و ۱۶ دقيقه و جۊغرافيايي طۊل ۴۹ درجه و ۵۶ دقيقه نصف النهار مبدا شرق واقع بۊبؤسته ؤ اۊنˇ مۊتوسط ارتفاع جه دریا سطح ۳ متر ايسه.

أسسؤنه کیشاورزی محصۊلان[دچينواچين]

  • بج
  • بادام زمینی
  • رؤغني دانه‌ئان
  • حبۊبات
  • تۊت

دئني جيگایان[دچينواچين]

أسسؤنه دانشگان[دچينواچين]

أسسؤنه تاتاييان[دچينواچين]

سربس[دچينواچين]

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچيد | گۊلشنˇ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيانˇ پۊرد | رشتˇ شأرداري | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤنˇ تله‌کابین | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشتˇ مۊزه 

  1. http://www.sko.ir/Sarshomari1390/Shahrhaye_IRAN.xls%7Cعنوان=نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ | ناشر =معاونت برنامه‌ریزی استانداری خراسان جنوبی (به نقل از مرکز آمار ایران) |تاریخ =۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ |تاریخ بازبینی=۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲}}
  2. https://web.archive.org/web/20190812161627/http://www.qudsonline.ir/news/164535/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF
  3. گویش گیلکی لاهیجان. واژه‌نامه و پاره‌ای ویژگی‌های آوایی و ساخت‌واژه‌ای. جلد اول. دکتر نادر جهانگیری. چاپ دانشگاه مطالعات خارجی توکیو.