جرگه:سیاسی جوغرافی

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

ای رجه مئن امه سیاسی جوغرافی جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، سیاسی جوغرافی رجه نشؤنأ ( [[category:سیاسی جوغرافی]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.

جيررچؤن

اي ۱۳ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱۳ته جيرجرگه دأنه.

ا

د

م

ه

چ

گ

"سیاسی جوغرافی" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۲۰۰ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۱٬۱۵۸ته ولگ دأنه.

(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)
(صفحهٔ قبلی) (صفحهٔ بعدی)