بؤکان

Wikipedia جي
Bukan City Iran Photomontage.jpg
بؤکانˇ گردايته تاتايئن

بؤکان يته شأره ايرانˇ خۊرخۊسي آذربايجانˇ اۊستانˇ ميئن. بؤکانˇ جمعيت ۱۳۹۵ˇ سرشۊماري ميئن ۱۹۴٬۸۴۶ نفر اعلام بۊبؤ. بؤکانˇ بۊنهٰ قاجارˇ زمت بنأن ؤ اينˇ تاريخچه دۊ قرن پيشه رسئنه. بؤکانئنˇ زوؤن کۊردي سؤراني ايسه.[۱] بؤکانˇ مردۊم عۊمدتن مسلمؤنˇ سؤننيˇ شافعي ايسن.

View of West Bukan (Iranian Kurdistan) - Hell Shot

سربس[دچينواچين]

  1. Kurdish, Central، ethnologue.


آذربایجان غربی (اوستان)

آذربایجان غربی (اوستان)

مرکز ارومیه
شهرستانان

ارومیه | اشنویه | بوکان | پیرانشهر | تکاب | چالدران | خوی | سردشت | سلماس | شاهین‌دژ | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده

شهرون

ارومیه | اشنویه | آواجیق | ایواوغلی | باروق | بازرگان | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تازه ‌شهر | تکاب | چهاربرج | خوی | ربط | سردشت | سرو | سلماس | سیلوانه | سیمینه | سیه‌ چشمه | شاهین ‌دژ | شوط | فیرورق | قره‌ ضیاء الدین | قوشچی | کشاورز | گردکشانه | ماکو | محمدیار | محمودآباد | مهاباد | میاندوآب | میرآباد | نالوس | نقده | نوشین ‌شهر 

دئنی جیگان

شلماش آبشار  | خوی بازار  | قطور پل  | خوشاکو پیست اسکی  | حسنلو تپه  | تخت سلیمان | فرهاد دخمه سنگی  | ارومیه دریاچه  | بسطام دژ  | زرینه ‌رود سد  | سهولان غار  | فخریگاه غار  | فقرگاه | قره‌ کلیسا | باغچه‌ جوق کاخ و موزه  | کله‌ شین کتیبه  | ننه ‌مریم کلیسای  | بند گردشگاه  | سیر گردشگاه  | سردار مسجد  | ارومیه موزه