بؤکان

Wikipedia جي
فاىل:Bukan City Iran Photomontage.jpg
بؤکانˇ گردايته تاتايئن

بؤکان يته شأره ايرانˇ خۊرخۊسي آذربايجانˇ اۊستانˇ ميئن. بؤکانˇ جمعيت ۱۳۹۵ˇ سرشۊماري ميئن ۱۹۴٬۸۴۶ نفر اعلام بۊبؤ. بؤکانˇ بۊنهٰ قاجارˇ زمت بنأن ؤ اينˇ تاريخچه دۊ قرن پيشه رسئنه. بؤکانئنˇ زوؤن کۊردي سؤراني ايسه.[۱] بؤکانˇ مردۊم عۊمدتن مسلمؤنˇ سؤننيˇ شافعي ايسن.

View of West Bukan (Iranian Kurdistan) - Hell Shot

سربس[دچينواچين]

  1. Kurdish, Central، ethnologue.


آذربایجان غربی (اوستان)

آذربایجان غربی (اوستان)

مرکز ارومیه
شهرستانان

ارومیه | اشنویه | بوکان | پیرانشهر | تکاب | چالدران | خوی | سردشت | سلماس | شاهین‌دژ | ماکو | مهاباد | میاندوآب | نقده

شهرون

ارومیه | اشنویه | آواجیق | ایواوغلی | باروق | بازرگان | بوکان | پلدشت | پیرانشهر | تازه ‌شهر | تکاب | چهاربرج | خوی | ربط | سردشت | سرو | سلماس | سیلوانه | سیمینه | سیه‌ چشمه | شاهین ‌دژ | شوط | فیرورق | قره‌ ضیاء الدین | قوشچی | کشاورز | گردکشانه | ماکو | محمدیار | محمودآباد | مهاباد | میاندوآب | میرآباد | نالوس | نقده | نوشین ‌شهر 

دئنی جیگان

شلماش آبشار  | خوی بازار  | قطور پل  | خوشاکو پیست اسکی  | حسنلو تپه  | تخت سلیمان | فرهاد دخمه سنگی  | ارومیه دریاچه  | بسطام دژ  | زرینه ‌رود سد  | سهولان غار  | فخریگاه غار  | فقرگاه | قره‌ کلیسا | باغچه‌ جوق کاخ و موزه  | کله‌ شین کتیبه  | ننه ‌مریم کلیسای  | بند گردشگاه  | سیر گردشگاه  | سردار مسجد  | ارومیه موزه