ارومیه دریاچه

Wikipedia جي
ارومیه دریاچه


پیله ترین دریاچیه داخل کیشور ایران ایسه که جه نظر نمکی املاح کل دونیا مین دومی حیساب به . ا دریاچه مین 102 تا پیله جزیره و کوچی جزیره نها و اونه بعضی ساحلان مین گردشگری و تفریحی جیگان چاگوده ببسته.


جیر نیویس[دچينواچين]

آذربایجان غربی گردشگری جیگان