استخرسر

Wikipedia جي


استخرسر ایسمه ایته روستا ایسه کجید دهستان مئن ، املش شهرستان جی اوستان گیلان.


استخرسر ایسم ایته روستا ایسه جه راستوپی دهستان ، سوادکوهشهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.


استخر سر ایسم ایته روستا ایسه جه فریم دهستان ، ساری شهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.
کجید دهستان روستاهان

كجيد، ديماجانكش، تماجان، استخرسر، طارش، مطلاكوه، شوله، ملجادشت، رودبارده سر، گرمايسر، شهرسمام، هلوچاك، سرتربت، باباجان دره، النكنگه، خصيل دشت.

أملش ٚ شأرستان ٚ رانکۊ بخش ٚ دهستانان

سۊمام ٚ دهستان • کؤجید ٚ دهستان • شبخۊس لات ٚ دهستان

راستوپی دهستان روستاهان

فلورد، ورسك روستا، ارفع ده، اساس، رجه، وسيه سر، سيمت، اوريم رودبار، شورمست، دركارودبار، انارم، ده ميان، كمرپشت، شورمست رودبار، كوه استل، برنت، پايين دواب، اوريم، ازان ده، شوراب، اريم، طالع روستا، استخرسر، امافت، ارژنگ رودبار، بالادواب، پيت سرا، سفيددارگله، دهخدا روستا، كنگلو، طالع رودبار، لمزر، شوركچال، سنگ سرگ، اسه، للوك، ملرد، بايع كلا، باغ سرخ اباد، اسداباد روستا، پشتگل، پل پا، ذال دره، گرزين خيل، زيارت سر، سرچلشك، البن، ايستگاه دوگل، ورپی، سرتنگه، كاليم، مالی دره، نوسره، مياركلا، ازود، خشك دره، اتركله، وندچال.

فریم دهستان روستاهان

پهندر، قارن سرا، مجی، شلدره، پارت كلا، تلاوك، رسكت عليا، كرسب، مسكوپا، علی اباد، كندلك، دينه سر، مرگاوعليا، كرچا، سركام، كتريم، ورمزاباد، امامزاده علی، واودره، مرگاوسفلی، پاشاكلا، مته كلا، استخرسر، برارده، شليمك، سياه دشت سفلی، مولا روستا ، بيشه كلا، جعفركلا، انگه فام، كلامك، رسكت سفلی، كليچ كلا، جعفراباد، دامادكلا، كهنه ده، پركوه، خوش نشان، خوشرودبار، خرم آباد دينه سر، تلارم، سياه دشت عليا، دميركلا.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه 

مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست