پرش به محتوا

لاجؤن ٚ تله‌کابين

Wikipedia جي
لاجؤن ٚ تله‌کابين
کۊللي ايطلاعات
بنا نؤع
مکان
ايداري منطقه
کيشور

لاجؤن ٚ تله‌کابین ىا أحرار ٚ تله‌کابين ايته جه لاجؤن ٚ دئني جيگایان ايسه. أ تله‌کابين ٚ چأگۊدن، ايته قرارداد ٚ پسي کي لاجؤن ٚ شأرداري ؤ أحرار ٚ شرکت دوستد، شرۊع ؤ بأزين ني ۱۳۸۴ سال ٚ مئن تأسيس بۊبؤسته.[۱] اۊتريش ٚ دؤپل‌ماىر ٚ شرکت ؤ أحرار ٚ شرکت ٚ خۊصۊصي بخش، أ تله‌کابين-أ ايداره کۊنن.[۲] لاجؤن ٚ تله‌کابين ۱۵۰۰ متر درازی دأنه ؤ این ٚ أولي ایستگا بۊلندي ۲۱۰ متر دۊوؤمي ایستگا بۊلندي همرأ تؤفیر دأنه. اي خط ٚ ظرفیت هر ساعت ٚ مئن هزار نفره ؤ این ٚ کابین ٚ بۊلندي، زمین ٚ جي تا ۱۱۰ متر-أ ني فارسنه. اي تله‌کابین ٚ کابینؤن شیش نفره ایسسن و ایشؤن ٚ در اۊتۊماتیکه.

اي تله‌کابین چن‌ته فاز دأنه که این ٚ أولي فاز، ۱۵۷۹ اریه ما ۱۵ افتتاح ببؤ[۳] ؤ اي فاز، لاجؤن ٚ بام سبز ٚ جي شرۊع بنه تا فللاخئیر.

تله‌کابینˇ قرارداد

[دچينواچين]

اوتؤ کی از ای تله‌کابینˇ اسم معلوم بنه، ای تله‌کابین یک‌ته شرکتˇ شه به نام احرار. جالب اینه که حسن خؤدایگانی که لاجؤنˇ اوّلی و دوّمی شؤرا مئن عضو بو و ای قراردادˇ دوستنˇ مئن خئلی تلاش بوده و همیشک ای قراردادأ جی دفاع گود و حتا گوت که ای قراردادˇ مئن احرارˇ شرکت ضرر بوده، هی شرکتˇ مئن ساهم دأنه.[۴]

ای تله‌کابین و اینˇ درآمدˇ مالکیتˇ سر یک زمانی خئلی جار و جنجال ببؤ بو. هم لاجؤنˇ نشریاتˇ مئن و همأ نی لاجؤنˇ شهرداری و شورای شهرˇ مئن که چند درصد به احرارˇ شرکت تعلق گینه و چنی لاجؤنˇ مردومˇ شه.[۵]


جیرنویس

[دچينواچين]