جرگه:لاجؤن

Wikipedia جي

لاجان یا لایجؤن یک‌ته خؤجیر و قشنگˇشهرˇاسمه، گیلانˇ مئن. ای شهر، کوهپایه‌ئنˇ مئن هننأ و اونˇ چیی باغؤن معروف ایسسن. امما لاجؤنˇ قشنگی خالی اینˇ کوه و سرسبزی شی نیه. لاجؤنˇ خؤنهٰ‌ن نی ای شهره خؤجیرأ گودن.