جرگه:لاجؤن

Wikipedia جي

لاجان یا لایجؤن یک‌ته خؤجیر و قشنگˇشهرˇاسمه، گیلانˇ مئن. ای شهر، کوهپایه‌ئنˇ مئن هننأ و اونˇ چیی باغؤن معروف ایسسن. امما لاجؤنˇ قشنگی خالی اینˇ کوه و سرسبزی شی نیه. لاجؤنˇ خؤنهٰ‌ن نی ای شهره خؤجیرأ گودن.

"لاجؤن" جرگه مئنˇ ولگؤن

اي ۸ ولگ اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۸ته ولگ دأنه.