پرش به محتوا

نۊر ٚ شأرستان

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن شهرستان نور أجي)


مازندران

مردوم و جوغرافی[دچينواچين]

بخشان و هستانان[دچينواچين]

شهر: بلده

شهر: چمستان

شهران: نور، رویان و ایزدشهر.

تاریخی و تفریحی جیگان[دچينواچين]

دانگشان[دچينواچين]

جور وا جور[دچينواچين]

نور روستاهان[دچينواچين]

اوزرود دهستان روستاهان

دونای سفلی، دونای عليا، اوز، ناحيه، كلاك عليا، اوزكلا، كمربن، نسن، انگرود، نيكنام ده، كلاك سفلی، ميناك، پيل روستا، كلاونگاه، پيچده، اليكا.

تتارستاق دهستان روستاهان

نج، تترستاق، رزن، ايل، كرسی، تاكر، ولاشيد، كلا، ايوا، اطاق سرا، شركت زريه روستا، شركت گچ نور روستا.

شیخ فضل الله نوری دهستان روستاهان

ورازان، مزيد، يوش، يالرود، چل، زرين كمر، بطاهركلا، كام روستا، بردون، كليك، سراسب، كمررود، دويلات، بل روستا، مرچ، حطر، خجيركلا، سادات محله، ياسل، مرتع گهان لا.

لاویج دهستان روستاهان

كياكلا، ديزنكلا، رئيس كلا، كرچی، به بنك، ملاكلا، ملامحله، خطيب كلا، سادات محله، خورتاب رودبار، اغوزكتی.

میانرود دهستان روستاهان

بريكلا، شيركلا، جليكان سفلی، معصوم اباد، داركلا، جليكان عليا، ورازده سفلی، باريكلا، بنفشه ده، سعادت اباد، علی اباد روستا، افراده، انگتارودپائين، توران كلا، گيلان ده، اميراباد، تسبيح كلا، قاسم اباد، سنگ تاب، ورازده عليا، فولادكلا، كچلده، امام خمينی شهرك ، رزك، وليركان، قلعه كتی، انبارده، كياب سر، ايركا، رمشی، ميرنا، بوته ده، حاجی كلا، خطيب كلا، كنس پا، هم صفا، بلويج، نرگس كتی ، تنه رز، انگتارود بالا، ناپلار،

ناتل رستاق دهستان روستاهان

جوربند، اهودشت، كرداباد، صيدكلا، كرات كتی، اسپی كلا، مغان ده، شهربند، عباس كلا، نعمت اباد، باغبان كلا، مرداب روستا، چمازكلا، عبدل ده، اناده، سالده عليا، طالب اباد، مرزنده، وازعليا، وازتنگه، سنگ چالك، سالده سفلی، وازسفلی، شيخ علی كلا، نانواكلا، سنگين ده، لاسكوتی، رودبارك، گزناسرا.

میان بند دهستان روستاهان

لشكنار • تاشكوه عليا • كاسگرمحله • حسين اباد • تاشكوه سفلی • زرين كلا • تاشكوه وسطی • توسكا روستا • تيركده عليا • هندومرز • كردمحله • تيركده سفلی • خرم اباد • پس پرس • لزير • وازك • چاله سياه • پيمط • كديرسر • گلندرود • كالج روستا • سنگ نو • درويش كلا • ميان رودبار • شهرك درياشهر روستا • دونكوه • هلوپشته • كپعليا

ناتل کنار سفلی دهستان روستاهان

رستم رود، سياه كلا.

ناتل کنار علیا دهستان روستاهان

عباسا، سلياكتی، شهركلا، گندياب پائين، خوريه، كارد گركلا، سركاج، افراسياب كلا، شهرك ازادگانم جتمع مسكونی روستا، گندياب بالا، حاجی اباد روستا، ايزخورده، نصرت اباد، هردورود، انارجار، كلين خونی، دارجار، ارويج كلا، ناتل، زكی اباد، واتاشن، اليمالات سدخاكی.

عکسان[دچينواچين]

مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست