پرش به محتوا

سادات محله

Wikipedia جي


سادات محله ایسم ایته جی روستاهان بخش مرکزی دهستان ، لنگرود شهرستان ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.

سادات محله ایسم ایته جی روستاهان آهندان دهستان ، لاجان شهرستان مرکزی بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


سادات محله ایسم ایته جی روستاهان بازکیا گوراب دهستان ، لاجان شهرستان مرکزی بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


سادات محله ایسم ایته روستا ایسه جه لاویج دهستان ، نورشهرستان چمستان بخش جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.


سادات محله ایسم ایته روستا ایسه جه هندخاله دهستان، سوماسراشهرستان جه اوستان گیلان ، شومال ایران مین.


سادات محله ایسم ایته روستا ایسه جه گرماب دهستان (ساری) ، ساری شهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.

لنگرۊ شأرستان ٚ مرکزي بخش ٚ دهستانان

چاف ٚ دهستان • ديوشل ٚ دهستان • گيل سيفيد ٚ دهستان

چاف دهستان روستاهان

چاف پائين، چمخاله، سادات محله، خالك ياسر، پايين پاپكياده، ميان محله پاپكياده، تازه ابادچاف، بالاپاپكياده، چاف بالا، راداركومه، پشتلله سر، حسين ابادچاف، حسن اباد چاف.

آهندان دهستان روستاهان

بوجايه، كوه بنه، آهندان، سادات محله، ليالمان، دهسر، بالاتموشل، سوخته كوه، ميان محله زاكله بر، ازارستانكی، پائين تموشل، كوره بر، دره جير، نارنج لنگه، چی چی نيكوتی، گردكوه، چمندان، ازارستان، مازی كله، بندبن پائين، خورتای، هالوخانی، جيرگوابر، ملامحله چهل ستون، صالحبر، بندبن بالا، خرتاب، بيلاژمحله، شرم لنگه، قاضی گوابر، لواسی محله، دزدكسو، گلستان روستا، بالابيجارانكيش، راهدارخانه روستا، ميان گوابر، پائين بيجاران كيش، جورگوابر.

بازکیا گوراب دهستان روستاهان

بازكياگوراب، حاجی اباد، لاشيدان حكومتی، خالوباغ، توستان، سرشكه، كلشتاجان، ميان محله گلرودبار، دهسر، انارستان، چفل، شكاكم، ايشگاه، تبركلايه، بالامحله گلرودبار، بهادركلايه، سادات محله، دراپشتان، پائين محله گلرودبار، مال بيجار، دليجان.

لاویج دهستان روستاهان

كياكلا، ديزنكلا، رئيس كلا، كرچی، به بنك، ملاكلا، ملامحله، خطيب كلا، سادات محله، خورتاب رودبار، اغوزكتی.

هند خاله دهستان روستاهان

نؤخاله أکبري، نوخاله جعفری، هندخاله، نرگستان، شیخ محله، سیاه درویشان، صوفیان ده، کیشستان، لاکسار، سادات محله، گازگیشه، باقلاکش، خمسر، سیاوی.

گرماب دهستان روستاهان

چورت روستا ، خال خيل، قاديكلا، نوكنده، سادات محله، باباكلا، كارنام، سرخ وليك، مزده، خارخون، كرسام، رودبارخارخون، زلم، حاجی كلا، شيشك، اروت، ول اغوز، هليهومن، وناجم، صلاح، كسوت، ورنام پائين، نرگس زمين، ورنام بالا، اليرد، پاجا، اخورد، كلاكرده، بجدم، روشنكوه، تيرجاری، كجرستاق، كندسبن، كلاج خوسه، مزارع زلم.