گردكوه

Wikipedia جي


گردکوه-Gardkuh,Gardekuh ایسم ایته جی روستاهان خرارود دهستان ،سیاکل شهرستان بخش مرکزی ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


گردکوه ایسم ایته جی روستاهان آهندان دهستان ، لاجان شهرستان مرکزی بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.
خرارود دهستان روستاهان

تازه ابادجانكاه، فشتال، خرارود، ملك رود، دوست لات، چال شم، كلامسر، پنابندان، كجيل، رادارپشته، گاوكول، ليشك، كاجان، سلش، سرداراباد، گيل بام، بزگاه، اشكراب، سلش ديسام، دهگاه روستا، چهل گاچه، گندلاور، رودبارسرا، گردكوه، گلستان سرا، مادرسرا، تويی دشت، سوسرا، اغوزچكه، بام، شميدين، لابن، كلارده.

سیاکل شهرستان بخش مرکزی دهستانان

توتکی دهستان • خرارود دهستان • مالفجان دهستان

آهندان دهستان روستاهان

بوجايه، كوه بنه، آهندان، سادات محله، ليالمان، دهسر، بالاتموشل، سوخته كوه، ميان محله زاكله بر، ازارستانكی، پائين تموشل، كوره بر، دره جير، نارنج لنگه، چی چی نيكوتی، گردكوه، چمندان، ازارستان، مازی كله، بندبن پائين، خورتای، هالوخانی، جيرگوابر، ملامحله چهل ستون، صالحبر، بندبن بالا، خرتاب، بيلاژمحله، شرم لنگه، قاضی گوابر، لواسی محله، دزدكسو، گلستان روستا، بالابيجارانكيش، راهدارخانه روستا، ميان گوابر، پائين بيجاران كيش، جورگوابر.

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه