پرش به محتوا

أنزلي پۊرد

Wikipedia جي
أنزلي پۊرد
کۊللي ايطلاعات
بنا نؤع
مکان
ايداري منطقه
کيشور

أنزلي پۊرد ايته جه گيلان ؤ أنزلي تاريخي أثران ؤ دئني جيگایان ايسه کي أنزلي ميئن پۊشته محل ٚ دۊرۊن نهأ.

انزلی پورد

پۊرد ٚ باره[دچينواچين]

از جاهان دیدنی انزلی و غازيان دو تا پورده، درگوذشته شوئون و آمون از انزلی به غازيان بوسيله قايق صورت گیفتی تا اونکه تصميم بیگیفتیدی انزلی بوسيله دو تا پورد به راه زمينی غازيان - رشت متصلا کوند كه پوردی از غازيان به ميان پشته به طول 210 متر و عرض 10 متر و ارتفاع 85/6 متر با 5 تا دهانه كه ایته دهانه از اون به طول 25 متر متحرك بو .

اویته پورد از ميان پشته به انزلی به طول 127 متر و عرض 10 متر وارتفاع 5/6 متر با سه تا دهانه كه ایته دهانه به طول 25 مترمتحرك بود . چاگوده ببوست.

هر دو ته پورد جه بوتون مسلح چاگوده ببوسته شروع چاگودن از اواخر تيرماه 1314 شمسی و توماما بوستنه كار دراوايل تابستان 1316 شمسی يعنی مدت 18 ماه بو و در خورداد ماه 1317 مورد ایستفاده قرار بیگیفته و روز چهارشنبه هفتم آذرماه 1318 شمسی به طور رسمی تحويل ببوست. ا دوتا پورد بوسيله كومپاني (سنتاب) آلمانی و شركتان موختلف از جومله (موتلا) سوئدی چاگوده ببو و در نتيجه با چاگودن اون راه ارتباطی آذربايجان - رشت - قزوين - تئران برقرار ببوست و تازگیان برای حفظ ا پوردان عبور كاميونان سنگينه از روی اوشان ممنوع بوگودئد.

سربس[دچينواچين]