پرش به محتوا

جورگوابر

Wikipedia جي


جور گوابر ایسم ایته جی روستاهان آهندان دهستان ، لاجان شهرستان مرکزی بخش ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


جورگوابر دشت ایسمه ایته روستا ایسه شبخوس لات دهستان مئن ، املش شهرستان جی اوستان گیلان.


لاجان شهرستان مرکزی بخش دهستانان

آهندان دهستان، بازکیا گوراب دهستان، لفمجان دهستان، لیالستان دهستان، لیل دهستان.

آهندان دهستان روستاهان

بوجايه، كوه بنه، آهندان، سادات محله، ليالمان، دهسر، بالاتموشل، سوخته كوه، ميان محله زاكله بر، ازارستانكی، پائين تموشل، كوره بر، دره جير، نارنج لنگه، چی چی نيكوتی، گردكوه، چمندان، ازارستان، مازی كله، بندبن پائين، خورتای، هالوخانی، جيرگوابر، ملامحله چهل ستون، صالحبر، بندبن بالا، خرتاب، بيلاژمحله، شرم لنگه، قاضی گوابر، لواسی محله، دزدكسو، گلستان روستا، بالابيجارانكيش، راهدارخانه روستا، ميان گوابر، پائين بيجاران كيش، جورگوابر.

شبخوس لات دهستان روستاهان

گركرود • جيرگوابر • اسماعيل گوابر • اسيابسران • پائين هلوسرا • جورگوابر • گوشتپزان • سوخته كيش • سيوير • پروين لنگه • ازاربن عليا • وركوره • گرمای سرا • سورشفيع لات • گشكور • كهنه گويه بالا • سركله • رمشايه • ازاربن سفلی • بزگويه • علی اباد • يوسف آباد • بالاهلوسرا • لاتسرا • سپردان • رودگوابر • شبخوس سرا • كهنه گويه پايين • ليليج گوابر • لاتك • لرداسر • بهشت آباد • پشتدره لنگه • طارمسرا • حرمسرا

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه