پاشاكلا

Wikipedia جي

پاشاکلا ایسم ایته روستا ایسه جه بالاتجن دهستان قائمشهر شهرستان بخش مرکزی جه اوستان مازندران شومال ایران مین.


پاشاکلا ایسم ایته روستا ایسه جه کالج دهستان ، نوشهرشهرستان بخش مرکزی جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.


پاشاکلا ایسم ایته روستا ایسه جه کسلیان دهستان ، سوادکوهشهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.


پاشاکلا ایسم ایته روستا ایسه جه لفور دهستان ، سوادکوهشهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.


پاشاکلا ایسم ایته روستا ایسه جه فریم دهستان ، ساری شهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.

بالاتجن دهستان روستاهان

قراخيل، خطيركلا، باغدشت، بالاجنيدلاك پل، سراجكلا، گاوان اهنگر، خرماكلا، شيخ كلی، حاجی كلاصنم، ميدانسر، ملک خيل، حاجی كلا، چفت كلا، ميكلا، افرا، سوخته كلا، حاجی كلاارزلو، قلزمكلا، سنگ كتی، رنگريزكلا، فندری، فندری نماوركلا، نوكلا، ديزاباد، صنم روستا، پاشاكلا، كاردگرخطير، بايكلا، بالارستم حاجی، اسيابسر، شاميكلا، واكی كلا، اوجی تالار، تركمن خيل، بارفكلا، طارسيكلا، مانگركلا، ولوند، استرابادمحله، كشكا، كلاردره، افراكتی، پايين رستم، بی بی كلا، نیگيری، گزنه كلا، چمرانده، شاهكلاسعيدكاشی، تيل خانی، موسی خيل،

قائمشهر بخش مرکزی دهستانان

بالاتجن دهستان، بیشه سر دهستان، علی آباد دهستان، نوکند کلا دهستان.

کالج دهستان روستاهان

ونوش، علويكلا، حسن اباد(کالج)، نارنج بن، ميانك، خضرتيره، عزت، پاشاكلا، منوچهركلا، بازياركلا، وازيوار، فراشكلاعليا، بنجكول سفلی، سياه رود، نوده، فراشكلاسفلی، ويلاشهر.

کسلیان دهستان روستاهان

لاجيم، اتو روستا، سنگنيشت، پاشاكلا، سی پی، مته كلا، پيرنعيم، لولاك كسليان، كچيد، اميركلا، ولوكش، سوخته سرا، بهمنان، وليلا، ززول.

لفور دهستان روستاهان

كالی كلا، رئيس كلا، عالمكلا، گالش كلا، نفت چال، بورخانی، امام كلا، دهكلان، پاشاكلا، شارقلت، افراسی، اوبن ، مرزيدره، گشنيان، خركاك، ميراركلا، سنگسی، تمر، لودشت، ريكو، غوزك رودبار، اسبوكلا، اغوزبن، چاكسرا، لفورك، حاجيكلا، درزيكلا، اميركلا.

فریم دهستان روستاهان

پهندر، قارن سرا، مجی، شلدره، پارت كلا، تلاوك، رسكت عليا، كرسب، مسكوپا، علی اباد، كندلك، دينه سر، مرگاوعليا، كرچا، سركام، كتريم، ورمزاباد، امامزاده علی، واودره، مرگاوسفلی، پاشاكلا، مته كلا، استخرسر، برارده، شليمك، سياه دشت سفلی، مولا روستا ، بيشه كلا، جعفركلا، انگه فام، كلامك، رسكت سفلی، كليچ كلا، جعفراباد، دامادكلا، كهنه ده، پركوه، خوش نشان، خوشرودبار، خرم آباد دينه سر، تلارم، سياه دشت عليا، دميركلا.


مازندران (اوستان)

مازندران (اوستان)

مرکز ساری
شهرستانؤن آمل | بابل | بابلسر | بهشهر | تنکابن | جویبار | چالوس | رامسر | ساری | سوادکوه | قائم‌شهر | گلوگاه | محمودآباد | نکا | نور | نوشهر
شهرؤن

آلاشت | آمل | امیرشهر | ایزدشهر | بابل | بابلسر | بلده | بهشهر | بهنمیر | پل سفید | تنکابن | جویبار | چالوس | چمستان | خرم‌آباد | خلیل‌شهر | خوش‌رودپی | دابودشت | رامسر | رستمکلا | رویان | رینه | زرگرمحله | زیرآب | ساری | سرخ‌رود | سلمان‌شهر | سورک | شیرگاه | شیرود | عباس‌آباد | فریدون‌کنار | فریم | قائم‌شهر | کتالم و سادات‌شهر | کلارآباد | کلاردشت | کله‌بست | کوهی‌خیل | کیاسر | کیاکلا | گزنک | گلوگاه | گلوگاه (بابل) | گتاب | محمودآباد | مرزن‌آباد | مرزیکلا | نشتارود | نکا | نور | نوشهر 

خؤجير جيگأن

آب پری | لاریجان آب گرم | قرمرض آب معدنی | آلاشت | ایمامزاده کتی | بابلسر | چالدره پارک جنگلی | سی‌سنگان پارک جنگلی | دشت ناز پارک ملی | راه‌آهن ورسک پورد | محمدحسن‌خان پورد | نمک‌آبرود تله‌کابین  | جؤرده | نیما یوشیج خانه  | خشت‌پل | ولشت دریاچه  | سادات‌محله | آویدر سد خاکی  | لار سد  | علم‌کوه | کمربند غار  | شاهاندشت قلعه  | گردن قلعه  | رامسر کاخ  | باغ صفوی مجموعه  | آمل مسجید جامع  | بابل موزه  | خشکه‌داران موزه تاریخ طبیعی | کندلوس موزه  | ساری میدان ساعت  | رامسر هتل قدیم  

مازندران ِ دهاتؤن ِ فهرست