پرش به محتوا

بندبن

Wikipedia جي


بندبن ایسم ایته جی روستاهان دیلمان دهستان ،سیاکل شهرستان بخش دیلمان ایسه اوستان گیلان مئن جی کیشور ایران.


بندبن ایسم ایته روستا ایسه جه زارم رود دهستان ، نکاشهرستان هزار جریب بخش جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین.بندبن ایسم ایته روستا ایسه جه چهاردانگه دهستان (ساری) ، ساری شهرستان جه اوستان مازندران ، شومال ایران مین. نؤم ٚ رجه بندبن اصل ٚ مئن بند ٚ بۊن هيسه، بند گيلکي مئن کوه ٚ رجه' دنه ؤ بۊن يني زير، پس بند ٚ بۊن ٚ رجه بۊنه زير ٚ کوه يا کۊهپايه.

سیاکل شهرستان دیلمان بخش دهستانان

پیرکوه دهستان، دیلمان دهستان.

دیلمان دهستان روستاهان

كوه پس، لور، اسيابر، گولك، ميكال، اسپيلی، عين شيخ، ملومه، اروشكی، نوروزمحله، قشلاق روستا، كشتی گيرچاك، خرم رود، سياه خانی، ليه، رزدرود، ديارجان، تكام، علي وا، گيسل، ميان مرز، نياول، تنگ رود، رزدره، سياه كاربن، عاشوراباد، بندبن، پش سفلی ، ايشكوبالا، باباولی، لنگل، چشناسر، تاريك دره، پش عليا، زين پشته، ايشكوپائين، طالشكوه، ازارستانك، اسطلخ كيان، اسيابرك، پله شاه، درويش خانی، سيوسرك، خاك شور، پيلبور، لوار، تلومخانی، صوفيان سر، ليسانه، سنگ بن، كلاچخانی، ليه چاك، ابی نام، لارخانی، دودران، شادملك بره، مياندشت.

زارم رود دهستان دهستان روستاهان

چلمردی، ولامده، ملاخيل پوروا، زيارت كلا، پوروا، اكرد، سوته خيل، چناربن، لايی رودبار، شيركلا، اب چين، كلارودبار، كرداب، لايی پاسند، ولاديمه، خيراباد، برمازارم رود، زروم، ملاخيل لايی، سيدخيل، فريمك، واودين، ارزك، محسن اباد، درويشان، سفل ميان، ليمونده، سورك، بادابسر، درمزار، ورفام، بندبن، چمازده، كفكور، تجرخيل، زنگت عليا، نوده، زنگت سفلی، لترگاز سفلی، لترگاز عليا، حسين آباد.

چهاردانگه دهستان روستاهان

چالو • لنگر • كنيم • الندان • ايلال • لالا • اغوزگله • ازنی • سنور • تركام • سواسره • سعيداباد • رودبارادرو • ميرافضل واوسر • وری • بندبن • تلوكلا • اتينی • خلرد • جمال الدين كلا • سياوشكلا • منزل دره • ذكرياكلا • گنداب • ديدو • تيلك • مازارستاق • عقه خيل • كنتا • بالاده • اسكارد • كی كلا • سنام • مزرعه وستمين • تيله بن • كياده • رسبرم • گل جاری • چهاررودبار • قلعه روستا • كمركلا • گل باغ • سنگ چشمه • گل خواران • ميلادشت

گيلان

گيلان

مرکز رشت
شأرستانؤن ٚ مرکز آستارا | أسسؤنه | أملش | أنزلي | خۊمام | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سۊماسرا | سياکل | شفت | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال | هشتپر
دئني جيگه'ن

أکبريه مچچد | گۊلشن ٚ حمؤم | شيطان کۊه | باغ محتشم | غازيان ٚ پۊرد | رشت ٚ شأرداري مىدان | کۊلافرنگي عمارت | ماسۊله | لاجؤن ٚ تله‌کابين | هيران ٚ رۊستا | هيران ٚ تله‌کابين | رشت ٚ مۊزه