بندر انزلی سرشناسان

از Wikipedia
واز بکون به: گردسن، واموج

ا صفحه شامل ایته فهرست از سر شناسان شهر بندر انزلی در اوستان گیلان ایران میئن ایسه .


الف[دچین‌واچین]

ب ، پ ، ت ، ث[دچین‌واچین]

ج، چ، ح، خ[دچین‌واچین]

د،ذ[دچین‌واچین]

ر، ز[دچین‌واچین]

س[دچین‌واچین]

ش[دچین‌واچین]

ص، ض، ط، ظ[دچین‌واچین]

ع،غ، ف ، ق[دچین‌واچین]

ک ،گ ،ل[دچین‌واچین]

م[دچین‌واچین]

ن ،و[دچین‌واچین]

ه ، ی[دچین‌واچین]