علیرضا سایه بان

Wikipedia جي

این فرد علیرضا سایه در سال 1396_1400کامنت هارو تسخیر کرد و باعث شد که هیت های زیادی از طرف مردم بهش بخورد،کامنت اول را نمیگذاشت ولی باز مورد عنایت مردم قرار می‌گرفت، به امید از بین‌رفتن این بی عدالتی ها/زنده باد علیرضا سایه