جرگه:انزلیچی

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ایا دانشنامه آزاد ویکی پیدیایه.ان دانشنامه با استفاده از دانش افراد موختلف چاکوده ببوسته ، یعنی هر کی تانه ان دانشنامه میان سهیم ببه و خو دانشه در اختیار دیگران بنه.شوما هم تانی به عنوان یکی از توسعه دهندگان ویکی پیدیا دیگرانه مرا همکاری بکونید. اگه کمی فکر بوکونید،متوجه بید که شوما هم اطلاعاتی دارید; در مورد شمی محل زندگی ، کاری که بلدید، و یا مثل آن که تانیدی به ان دانشنامه کومک بوکونید. برای همکاری ان سایت میان احتیاج به پور کودن هیچ فورمی نارید. شوما به راحتی تانید با کلیک بر روی گوزینه "ویرایش" مقاله جور اونه مطلبه اضافه بوکونید

اگر شوما انزلیچی سخن گوییدی ، تنیدی هتو که حرف زنیدی بینیویسید و اَ مقالات فراوانیا کومک بوکونید. اَ صفحه که خوانیدی واسی کناره هم نهنه مقالاتی ایسه کی اشانا متن انزلیچی نوشته بوؤسه. اگر خواهید مقاله ای کی انَ میان انزلیچی نوشته بوؤسته ، اَ صفحه میان نمایش بیدید ، انتهای مقاله میان اَ کد [[رده:انزلیچی]] کوپی بوکونید و اگه شیمی مقالات ایته موضوعه خاصه میان،درختَ مانستن،زیاد ببه تنید اَنا اَتویی [[رده:انزلیچی-درخت]] انتهای مقاله میان کوپی بوکونید و بعد اونَ به اَ صفحه پیوند بَزنید .


اَ دانشنامه میان امکانات زیادی نهه کی شومان زمانَ امرا اشانا مرَ آشنا بیدی و هر سوالی بدَرید تاَنیدی صفحه ی اصلی میان و در گفتگو بخش اناَ مطرح بوکونید و شیمی دوستان شماراَ جواب دیهید.