جرگه:ویکیپدیا

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

ای رجه مئن امه ویکیپدیا جیرخالؤنه ده تینیم. اگر خأنید شیمی هنه شر نی ئره بده ببی، شیمی بنویشته جیر، ویکیپدیا ِ رجه نشؤنأ ( [[category:ویکیپدیا]] ) بنأید تا ئره نوشؤن هدأ بی.

جيررچؤن

اي ۳۳ جيرجرگه اي جرگه ميئن درن؛ اي جرگه سرجمع ۳۳ته جيرجرگه دأنه.

آ

ا

ب

ت

ج

ح

د

ر

س

ش

ط

ف

ق

ل

ن

و

گ