پرش به محتوا

Wikipedia:دچين وچين

Wikipedia جي
خۊدآمۊجˇ هنه‌شرؤن

سرأگيتن
أصلي پيوندؤن
دچين وچين
تاتايي علاوه گۊدن
گبˇ هنه‌شرؤن
شمره ياد دبي!
ثبتˇ نؤم

رانمايي ؤ کۊمک

هنه‌شرؤنه دچين‌واچين کودن[دچينواچين]

خيلی راحت تؤنيد ويکی‌پديا مقاله‌ئنه دچين‌واچين (edit) بکونيد:

هر مقاله يا مطلبی کی ويکی‌پديا مئن دره، اون ِ جؤر يه‌ته دکمه نهأ کی بنويشته ايسه: دچين‌واچين يا edit کی اگه اون ِ سر تونگولِیْ (click) بزنيد، يه‌ته تازه هنه‌شر وازا بونه و شمه‌ره اجازه دئنه کی هو کاريه بکونيد کی او جؤر بنويشته بو. يعنی: او مقالهٰ دچين‌واچين بکونيد!

وختی edit يا دچين‌واچين ز سر تونگولیْ زئنيد، تازه صفحه مئن، يه‌ته کادر ِ مئن، کولّی کد و برنامه‌نويسی و حروف دينيد. اصلن نترسيد! اگه ای خودآموجه تا آخر موطالعه بکونيد، خيلی از ای کدؤن و علائمه تؤنيد بفهميد و تغيير بديد. فعلن، تا زماتی کی ياد نگيتيد، فقط بنويشته‌ؤن و متنؤنه دچين‌واچين بکونيد. هر جيگا کی بدئيد اشتباهی بوبؤ يا چيزی غلط بنويشته بوبؤ يا چيزی نيازه کی اضافه ببی، اضافه بکونيد و بازون، save page سر تونگولیْ بزنيد.

شيمی تغييرات و دچين‌واچين بکودهٰ بدينيد[دچينواچين]

شمو تؤنيد قبل از اين‌که شمه تغييراته ذخيره (save) بکونيد، شيمی تغييراته بئينيد و بپيراييد کی شيمی دچين‌واچين ِ پسی، او هنه‌شر (صفحه) چوتو بونه. ای کار واسی، Show Preview سر تونگولیْ بزنيد تا ويکی‌پديا شيمی تغيرات ِ اثره نشان بده.

ای کار خوبی زياده. از جومله اين‌که هچين يک‌بار ذخيره کؤنيد و او هنه‌شر ِ تاريخ (history) شولوغا نبونه و شيمی پسی، ديگران سردرگوم نبونن. در ضمن، اگر يک‌دفا چن‌نفر هم‌زمان او صفحه سر کار کوده دره بون، کمتر تداخل پيش ايه.

شمه‌ره يادأ نشی کی وختی هنه‌شر ِ پيش‌نمايشه بدئيد، حتمن save page سر تونگولیْ بزنيد و ذخير بکونيد.