پرش به محتوا

Wikipedia:شمره ياد دبي!

Wikipedia جي
خۊدآمۊجˇ هنه‌شرؤن

سرأگيتن
أصلي پيوندؤن
دچين وچين
تاتايي علاوه گۊدن
گبˇ هنه‌شرؤن
شمره ياد دبي!
ثبتˇ نؤم

رانمايي ؤ کۊمک

وختی کی ويکی‌پديا مقاله‌ئنه دچين‌واچين کوده دريدن، چن‌ته نوکته نأ کی وا بدانين:

رفتار[دچينواچين]

ويکی‌پديا هدف، يه‌ته دوستانه و آزاد ِ موحيط ايسه. گرچه در عمل، گاگلف اعضا مئن بوگومگو يا دعوا نیپيش ايه. ولی ويکی‌پديا زاکؤن ِ جی انتظار شه کی همديگر ِ احترامه حفظ بکونن.

هميشک شمه‌ره ياد دبی کی باخی دچين‌واچين‌کُن‌کساؤنه اعتماد بکونيد. هرچی ديگرؤن ِ جی بئيد، بوغض و کينه و دوشمنی سر حيساب نکونيد. اگر کسی کاری بکوده کی شمه‌ره ناراحتأ کوده، هو صفحه بحث مئن، شيمی گبه بزنيد و شيمی انتقاده بکونيد و اون ِ کار ِ سبب و دليله واورسيد. مومکنه کی بازون بفهميد کی خودتؤن قضيهٰ بد بفهمسه بيد.

دچين‌واچين (ويرايش) سياستؤن[دچينواچين]

بی‌طرف ببيد[دچينواچين]

ويکی‌پديا سياست، دچين‌واچين (edit) کودن مئن، «بی‌طرفی» ايسه کی اينگيليسی مئن اونه خولاصه کؤنن و گونن: "NPOV". ای سياست، اينم گونه کی هرچی موهمّ ِ نظر و ديد راجه به يه‌ته موضع نأ، قبول کؤنيم. به جای اين‌که يه‌ته نظره دؤجين بکونيم، هرچی منطقی نظر راجه به يه‌ته موضوع نأ، بی‌قضاوت مطرح کؤنيم. امی هدف اطلاع‌رسانی ايسه، نه ديگرانه قانع کودن.

بد نيه کی نظرات و عقايد مقاله مئن بايه، امّا نوا به عنوان حقيقتی کی اثبات بوبؤ ايسه عونوان ببی. بلکی وا نيويشته ببی کی مثلن «ای موضوع ِ هوادارؤن ای نظره دأنن کی...» يا «فلان صاحب‌نظر ايتؤ گونه کی...»

اگه خاييد يه‌ته دينی يا سياسی مقاله سر کار بکونيد کی معمولن بحث اوشؤن ِ سر زياده، حتمن بی‌طرفی سياست صفحهٰ بخانيد. اگرم بحثؤن ِ کار جؤر بگيته و کار به جاهای باريک! بکشه، شيمی خونسردی‌يه حفظ بکونيد صفحهٰ بخانيد.

مطالب ِ اهميت و جيگا[دچينواچين]

ويکی‌پديا يه‌ته دانش‌نامه ايسه و اين ِ مطالب وا راجه به موهمّ موضوعؤن ببی. بعضی فيکر کؤنن کی ويکی‌پديا وا راجه به همه‌چی، شرکتؤن و خيابانؤن جی بگير تا دونيا مردوم خو مئن بداری.

ويکی‌پديا مئن نشأ او علمی نظريه‌ئنی کی هنوز کامل اثبات نوبؤنه نيويشتن. يا دوروس نيه کی يه‌ته نيويسنده يا شاعر يا دانشمند خودش خو زندگی‌نامهٰ ويکی‌پديا مئن بنويسی. اگه اون معروف آدم ببی، حتمن کسؤنی ايسأن کی اون ِ زندگی‌نامهٰ ويکی‌پديا مئن اضافه بکونن.

منبع و مأخذ[دچينواچين]

ويکی‌پديا شمه‌ره زور نکوده کی حتمن شيمی منبع و مأخذه شيمی مقاله جير بأريد. امّا بختر اينه کی اگه بتؤنسين، حتمن شيمی مقاله ره يه‌ته منبع بأريد. يا اگر شيمی اطلاعاته يه‌ته سايت ِ جی بأرديد، يه‌ته پيوند بنيد و او سايته پيوند فدين. ای کار، موخاطبؤنه کومک کؤنه کی او موضوعه پی‌گيری بکونن و اونه ويشتر موطالعه بکونن.