پرش به محتوا

Wikipedia:گبˇ هنه‌شرؤن

Wikipedia جي
(مسير عوضاؤدن ويکی‌پديا:بحث (خودآموج) أجي)
خۊدآمۊجˇ هنه‌شرؤن

سرأگيتن
أصلي پيوندؤن
دچين وچين
تاتايي علاوه گۊدن
گبˇ هنه‌شرؤن
شمره ياد دبي!
ثبتˇ نؤم

رانمايي ؤ کۊمک

بحث ِ هنه‌شرؤن، خيلی به شيمی کار ايه. خيلی زماتؤن لازمه کی راجه به يه‌ته مقاله يا چيز ديگه‌ای، باخی ويکی‌پديا افراد امره بحث بکونيد.

بحث هنه‌شرؤن[دچينواچين]

اگه خاييد کی راجه به يه‌ته مقاله سوالی واورسيد، يا اون ِ حاشيه سر يه‌ته وانيويس (يادداشت) بنويسيد، تؤنيد بحث صفحه جی استفاده بکونيد. ای کار ره، بحث (discussion) سر تونگولیْ (کليک) بزنيد. يا داميشک ديگراؤن ای صفحه مئن چيزی بنويشته دارن و يا هنوز خالی ايسه و اين ِ پيوند رنگ سورخه. خُب، اگه ايتو به، معلومه کی شمو اولين کسی ايسيد کی ای مقاله واسی بحثه سراگيته دريد.

اگه خاييد شيمی وانيويسه بحث مئن اضافه بکونيد، حتمن شيمی نيويشتهٰ آخر از همه وارد بکونيد و ذخيره (save page) سر تونگولیْ بزنيد. مگر اين‌که بخاييد يک‌نفر ِ جوابه بديد. ای حالت مئن، شيمی گبه، اون ِ نيويشته جير بنيد و save بکونيد. اگر خاييد شيمی جواب، بحث صفحه مئن به چوم بايه و اون ِ فونت تفاوت بداره، شيمی خط ِ اوّل دوتا نوقطه (:) بنيد.

بد نيه کی شيمی بنويشتهٰ امضا بکونيد تا اعتبار بداری و ديگرؤن بدانن کی ای گب کی بگوته ايسه. امضا کودن ره، شيمی وانيويس ِ جير تايپ بکونيد: ~~~

ای کار باعث به کی فقط شيمی کاربری اسم شيمی وانيويس جير دکی.

يا تؤنيد تايپ بکونيد: ~~~~ کی هم شيمی کاربری اسم و هم تاريخه نشان ده. وختی صفحهٰ ذخيره (save) کونيد، شيمی امضا اصل صفحه مئن نشان بدأ به.

اگر کاربری اسم نداريد، يعنی ويکی‌پديا مئن عوضو نئيد. اگه خاييد عوضو ببيد، ای راهنما جی استفاده بکونيد. اگرم هوتو عوضو نوبؤ، بحث مئن شرکت بکونيد، شيمی امضا جا، شيمی آی.پی نشان بدأ به.

اعضا بحث ِ صفحه[دچينواچين]

ويکی‌پديا اعضا، هرتا خوشان ِ ره يه‌ته بحث ِ هنه‌شر دارن کی باخی اعضا خوشؤن ِ پيامه اويا نئيد. اگر کسی شيمه ره پيامی بنويشته بی، شيمی ويکی‌پديا صفحه مئن، يه‌ته پيغام دينيد و يه‌ته پيوند کی شمه‌ره بره به شيمی بحث هنه‌شر. اگر خاييد کی ديگران پيامه اؤجا (جواب) بديد، دوتا راه داريد: تؤنيد هو پيام ِ جير، شيمی جوابه اضافه بکونيد. تؤنيد او طرف ِ بحث ِ صفحه مئن جواب بنويسيد. بس‌چی که دوّمی راه بختره. چون معلوم نيه کی او طرف هنده شيمی بحث ِ صفحهٰ سر بزنی.