پرش به محتوا

Wikipedia:پنج ته پاکیۊنه

Wikipedia جي

ىپاره ويکيپديانيويسؤن ويکيپديا سياستؤن ؤ رانماىئنه پنج ته پاکيۊنه سر سوارأبؤ دؤنن.پنج ته پاکيۊنه که ويکيپديا خصلتؤنه تعريف کؤنن:


Blue pillar ويکيپديا ىکته دانشنامه' عۊمۊمي ؤ تخصصؤصي دانشنامه'ن ؤ سالنامه'نˇ خصلتؤنه خۊشˇ مئن تۊىمأگۊده. ويکيپديا نأ کلمه'نˇ فرهنگ، نأ سؤخنراني تيريبۊن، نأ رۊزنامه، نأ ىکته جيگه وبلاگ نيويشتن ئبه، نأ مجاني هاست هأدأنکس، نأ ىادگاري نيويسي مقر، نأ آنارشيسم ؤ دۊمۊکراسي تمرين گۊدنˇ شي ؤ نأ وبمجي (لينکدؤني) ايسه. ويکيپديا، شخصي بامۊته'ن ؤ نظرؤنˇ جيگه'م نئه. اي سياسته که دسˇاول تحقیق نخأ گۊدن خأ همته دچينواچينگرؤن رعاىت بۊکۊنن. وانيويسؤنˇ مئن نخأ ناۊ جۊر نظريه'ن ؤ اطلاعات ؤ عبارتؤن ؤ مفهۊمؤن ؤ استدلالؤن ىا عقيده'ني دبۊن که تايسه هي جا مؤنتشر نۊبؤن. دچينواچينگرؤنˇ حواس خأ وانيويسؤنˇ دقت ؤ دۊرۊسي سر بۊمؤنه.
 
Green pillar ويکيپديا نظر بيطرفانه' ىعني أمه ويکيپديا مئن حقسأى کؤنيم تا وانيويسؤن خالي ىکته نظره تبليغ نکۊنن بلکي همته نظرؤنه راجه به ىکته مؤضۊع بپردازن. اي کار ئبه گاگلف لازمه چنته نظره بۊگؤىم ؤ هرته' تا اؤره که لازمه واشکافيم ؤ رؤشناکۊنيم؛ تا کارگير بۊدؤنه هرته نظر کۊ سربسˇ جي هأنه ؤ هيته نظرؤن نخأ "أزأ حقيقت" ىا "بئترين نظر" معرفي بۊبۊن. اي هدفه فرسئن ئبه لازمه که هر جا شأنه ؤ مخصۊصاً اۊ مؤضۊعاتˇ ئبه که اۊشؤنˇ سر اختلافه خأ حتماً قبۊل گۊدني سربس أردن. وختي اينˇ سر اختلافه که کۊ نؤسخه بيطرفتره، خأ چن سفر اۊ دچينواچينؤنˇ جي که اۊشؤنˇ سر اختلافه دس کشئن ؤ اۊشؤنه وادأن، وانيويس {{راسي}} ىا {{بيطرفي}} تگه خؤنه ؤ اختلافˇ مؤردؤنˇ سر، گبˇ ولگˇ مئن بحث بنه.
 
Yellow pillar ويکيپديا ىکچي ايسه رها، کي هر کي تينه اۊنه عوضأکۊنه، دچينواچين بۊکۊنه ىا کاراگيره ىا پخشأکۊنه چاکۊدنحقه احترام بنين ؤ سربسؤنˇ جي أدبي دۊزي نکۊنين. نارها چيئنه شأنه \مؤنصفانه کاراىتن]]ˇ جي کاراىت امما شيمئه حقسأىه بۊکۊنين که اۊشؤنˇ جا، رها چيئنه بچربؤنين ويکيپديا. چۊن شيمئه همته ايلجارؤن ؤ دچينواچينؤن ىکته رها نسقˇ جي مردۊمˇ شي بنه، هيته دچينواچينگرؤن هيته وانيويسؤنˇ مالک نئه، شيمئه همته دچينواچينؤن شاىد هنده دچينواچين بۊبۊن ؤ ايتؤرم بنه.
 
Orange pillar اختلافˇ زمت، ويکيپديا شيوه ؤ کردˇکار تؤفير کؤنه؛ باخيˇ ويکيپديانيويسؤنه احترام بنين، حتی أگه ايشؤنˇ همرأ مؤافق نين. أدب ؤ تربيته بدأرين. اشخاصه فنترکين ؤ ىکچئه کؤللي تعميم ندين. وختي بحث جؤر گينه آرؤم ببين. سۊ ته وگردؤنئنˇ قانۊنه پى بگيرين تا دچينواچيني جنگˇ مئن دنکين ؤ شمره ىاد دبۊن ۷٬۰۱۳ ته وانيويس گيلکي ويکيپديا مئن دره که تينين جنگ ؤ دعواىˇ جا، اۊشؤنه دچينواچين ىا کامل بکۊنين. حؤسنˇ نيتˇ همرأ کار بۊکۊنين ؤ وختي خأنين ىکچئه ثابت بۊکۊنين، وانيويسؤنه وانچرين ؤ تا وختي شاهد ؤ دليلي ندين شيمئه فرضهبنين اينˇ سر که باخي ني هيتؤ کؤنن. زاپاس حسابأ جي سۊ استفاده نۊکۊنين.
 
Red pillar ويکيپديا زاکۊنؤن (قوانين) نامير ؤ ناتغىير نئن، ويکيپديا زاکۊنؤنه سنگˇ سر نکندن، اي زاکۊنؤنˇ جؤن ؤ رۊح، ايشؤنˇ گبؤن ؤ کلمه'نˇ جي بئتر ؤ مؤهمترن. وانيويسؤنˇ دچينواچين ؤ جابجا ؤ عوض گۊدنˇ مئن نترس ببين. چۊن اي دچئن ؤ واچئنˇ شؤقه که خأ هدف بۊبۊن. حتماً نخأنه کامل بؤن. اينأ جي نترسين که شاىد بزئىن همه چئه رؤيه بأردين. وانيويسؤنˇ قديمي نؤسخه'ن هنأن، پس امکان ندأنه ناخورکي ويکيپديا' خرابأکۊنين ىا وانيويسؤنه حذفأکۊنين. امما شمره ىاد دبۊن هرچي نيويسنين، أمأنينؤن (آىندگان)ˇ ئبه مؤنه.