ويکی‌پديا:متن سر کار کودن (خودآموج)

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خۊدآمۊجˇ هنه‌شرؤن

سرأگيتن
أصلي پيوندؤن
دچين وچين
تاتايي علاوه گۊدن
گبˇ هنه‌شرؤن
شمره ياد دبي!
ثبتˇ نؤم

رانمايي ؤ کۊمک

ويکی‌پديا مئن، کدؤن و علائم برنامه‌نويسی، ويشتر خود ِ ويکی‌پديا شی ايسه و خيلی‌ام خولاصه و آسانه. پس ده نيازی نيه کی زبان برنامه‌نيويسی HTML ياد بيگريم.

امی متنه کولوفت و پوررنگ (bold) چاکونيم[دچينواچين]

معمولن ويکی‌پديا مئن قانونه کی اگه يه‌ته مقاله نيويشته دريد و او مقاله عونوان، هو مقاله مئن نقل بؤ دره، برای اولين‌بار کی نقل بونه، وا اونه ضخيم (bold) بأريد. حروفه کولوفت و پوررنگ نيويشتن، خيلی جاهای ديگه نی کاربرد دأنه.

اگه خاييد کی شيمی متن کولوفت و پوررنگ ببی، 3تا اپوستروف () اين ِ اوّل و 3تا اپوستروف () اين ِ آخر بنيد. يعنی مثلن اگه خأنيد «کاسپين» کلمهٰ کولوفت و پوررنگ چاکونيد، دچين‌واچين ِ بخش ِ مئن وا بنويسيد: کاسپين ، بازون ايتو نمايش دئنه: کاسپين.

امی متنه کج (italic) چاکونيم[دچينواچين]

معمولن ويکی‌پديا مئن ايتو داب ايسه کی کتاب يا فيلم يا کامپيوتری بازی‌ئن ِ اسمه کج (Italic) نيويسنن. و اگه او کتاب يا فيلم يا بازی نام، او مقاله عونوان‌ام ايسه و اوّلين‌باره کی او مقاله مئن امأ دره، هم کولفت و پوررنگ نيويسنن و هم کج.

اگه خأنيد کی شيمی متن کج ببی، وا دو تا اپوستروف اون ِ اوّل و دو تا اپوستروف نی اون ِ آخر بنيد و اگرم خأنيد کی شيمی متن هم پوررنگ و هم کج ببی، (2+3( تا اپوستروف يعنی 5 تا اون اوّل و آخر بنيد.


''کج'' بونه کج. '''''کج و پوررنگ''''' نی بونه کج و پوررنگ.

عونوان و کوچ ِ عونوان[دچينواچين]

گاگلف شيمی متن ِ مئن لازمه کی علاوه بر اصلی عنوان، چن‌ته کوچ عونوان نی بداريد. مثلن هی هنه‌شره فاندريد. اين ِ اصل ِ عونوان ايسه: ويکی‌پديا:متن سر کار کودن (خودآموج). امّا چن‌تا کوچِ عونوان نی دأنه: امی متنه کولوفت و پوررنگ (bold) چاکونيم، امی متنه کج (italic) چاکونيم و...

عونوانؤنه ايتو شأ چاکودن:

  • == پيله عونوان == (دوتا موساوی علامت)
  • === عونوان === (سه‌تا موساوی علامت)
  • ==== کوچِ عونوان ==== (4تا موساوی علامت)

يه‌ته مقاله اگه دست‌کم 4تا عونوان خوره بداری، به صورت اتوماتيک يه‌ته «فهرست» اون ِ مئن ايجاد بونه.