ويکی‌پديا:متن سر کار کودن (خودآموج)

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج
خۊدآمۊجˇ هنه‌شرؤن

سرأگيتن
أصلي پيوندؤن
دچين وچين
تاتايي علاوه گۊدن
گبˇ هنه‌شرؤن
شمره ياد دبي!
ثبتˇ نؤم

رانمايي ؤ کۊمک

ويکی‌پديا مئن، کدؤن و علائم برنامه‌نويسی، ويشتر خود ِ ويکی‌پديا شی ايسه و خيلی‌ام خولاصه و آسانه. پس ده نيازی نيه کی زبان برنامه‌نيويسی HTML ياد بيگريم.

امی متنه کولوفت و پوررنگ (bold) چاکونيم[دچينواچين]

معمولن ويکی‌پديا مئن قانونه کی اگه يه‌ته مقاله نيويشته دريد و او مقاله عونوان، هو مقاله مئن نقل بؤ دره، برای اولين‌بار کی نقل بونه، وا اونه ضخيم (bold) بأريد. حروفه کولوفت و پوررنگ نيويشتن، خيلی جاهای ديگه نی کاربرد دأنه.

اگه خاييد کی شيمی متن کولوفت و پوررنگ ببی، 3تا اپوستروف () اين ِ اوّل و 3تا اپوستروف () اين ِ آخر بنيد. يعنی مثلن اگه خأنيد «کاسپين» کلمهٰ کولوفت و پوررنگ چاکونيد، دچين‌واچين ِ بخش ِ مئن وا بنويسيد: کاسپين ، بازون ايتو نمايش دئنه: کاسپين.

امی متنه کج (italic) چاکونيم[دچينواچين]

معمولن ويکی‌پديا مئن ايتو داب ايسه کی کتاب يا فيلم يا کامپيوتری بازی‌ئن ِ اسمه کج (Italic) نيويسنن. و اگه او کتاب يا فيلم يا بازی نام، او مقاله عونوان‌ام ايسه و اوّلين‌باره کی او مقاله مئن امأ دره، هم کولفت و پوررنگ نيويسنن و هم کج.

اگه خأنيد کی شيمی متن کج ببی، وا دو تا اپوستروف اون ِ اوّل و دو تا اپوستروف نی اون ِ آخر بنيد و اگرم خأنيد کی شيمی متن هم پوررنگ و هم کج ببی، (2+3( تا اپوستروف يعنی 5 تا اون اوّل و آخر بنيد.


''کج'' بونه کج. '''''کج و پوررنگ''''' نی بونه کج و پوررنگ.

عونوان و کوچ ِ عونوان[دچينواچين]

گاگلف شيمی متن ِ مئن لازمه کی علاوه بر اصلی عنوان، چن‌ته کوچ عونوان نی بداريد. مثلن هی هنه‌شره فاندريد. اين ِ اصل ِ عونوان ايسه: ويکی‌پديا:متن سر کار کودن (خودآموج). امّا چن‌تا کوچِ عونوان نی دأنه: امی متنه کولوفت و پوررنگ (bold) چاکونيم، امی متنه کج (italic) چاکونيم و...

عونوانؤنه ايتو شأ چاکودن:

  • == پيله عونوان == (دوتا موساوی علامت)
  • === عونوان === (سه‌تا موساوی علامت)
  • ==== کوچِ عونوان ==== (4تا موساوی علامت)

يه‌ته مقاله اگه دست‌کم 4تا عونوان خوره بداری، به صورت اتوماتيک يه‌ته «فهرست» اون ِ مئن ايجاد بونه.