ويکی‌پديا:باخی جيگائؤن (خودآموج)

Wikipedia جي
خۊدآمۊجˇ هنه‌شرؤن

سرأگيتن
أصلي پيوندؤن
دچين وچين
تاتايي علاوه گۊدن
گبˇ هنه‌شرؤن
شمره ياد دبي!
ثبتˇ نؤم

رانمايي ؤ کۊمک

ويکی‌پديا مئن هچين مقاله و بحث هنه‌شرؤن نين کی به شيمی کار انن. هنده صفحه نأ کی ويکی‌پديا اعضا تؤنن اوشؤن جی استفاده بکونن و کسن امره ارتباط بدارن.

کاربری صفحه‌ٰئن و کاربری بحث ِ صفحه‌ٰئن[دچينواچين]

اگر خاييد کی شيمی شخصی اطلاعاته ديگرؤن امره به اشتراک بنيد، ای کاره تؤنيد شيمی کاربری صفحه مئن بکونيد. (اگر ويکی مئن عوضو ببيد، کافيه کی شيمی کاربری اسمه واموج‌دموج (search) بکونيد يا شيمی امضا سر کليک بکونيد يا سمت راست منو جی استفاده بکونيد تا بشيد شيمی کاربری صفحه مئن) اگر باخی ويکی‌پديا زاکؤن بخأن شيمی امره ارتباط بدارن، تؤنن شيمی کاربری صفحه مئن پيغام بنأن.

باخی جيگائون[دچينواچين]

بعضی صفحه‌ٰئن شيمی راهنمايی واسی بساته بوبؤن. مثل سراگيتن (start) يا چوتو جدول جی استفاده بکونيم.

مطالبی کی «قالب»ؤن مئن بنويشته بونن، هر مقاله‌ای مئن کی او قالب پيوند بنأ بی، ظاهر بونن. مثلن مومکنه يه‌ته قالب چاکونيد کی اين اسم ببی x کی ايره نأ: Template:حفاظت شده هسا، هر مقاله‌ای کی اون مئن بنويشته ببی {{حفاظت شده}}، او قالبه نشان دئنه.

اگه دوس دأنيد بدانيد کی تاهسا چه قالبؤنی چاکوده بوبون، يک سری به wikipedia:templates بزنيد.