پرش به محتوا

Wikipedia:ثبتˇ نؤم

Wikipedia جي
خۊدآمۊجˇ هنه‌شرؤن

سرأگيتن
أصلي پيوندؤن
دچين وچين
تاتايي علاوه گۊدن
گبˇ هنه‌شرؤن
شمره ياد دبي!
ثبتˇ نؤم

رانمايي ؤ کۊمک

اگه خايد کی ويکيپديا مئن عوضو ببيد، هچين کافيه هو هنه‌شر (صفحه) مئن کی ايسأييد، جؤر، راست، ای لينکه بياجيد:

Log in / Creat account

ای لينک ِ سر تونگولِيْ (کليک) بزنيد. يه‌ته تازه هنه‌شر وازا بونه و شمی جی پسورد و يوزرنِيْم خأنه. شمو امّا هانی عوضو نئيد. پس ای لينک ِ سر تونگولِیْ بزنيد:

Creat an account

هسا، يه‌ته تازخ هنه‌شر وازا بونه و يه‌ته فُرم ظاهر بونه. فُرمه ايتؤ پورا کونيد: اوّل، يه‌ته خالی جيگا دينيد کی وا اونه مئن، او عدد يا حرفی کی عکس ِ مئن دينيد، بنويسين يا او سوالی کی شمی جی واورسه بونه، اون ِ جوابه هو کادر ِ مئن بنويسيد. مثلن، مومکنه او کادر ِ جؤر يه‌ته عکس ظاهر ببی و عکس ِ مئن چن‌ته حرف و عد بئينيد. هو عدؤن و حرفؤنه وا کادر ِ مئن بنويسيد. يا مومکنه کی يه‌ته سوال شمی جی واورسه ببی، مثلن: 3+3 چی بونه؟ شمو وا کادر مئن بنويسين: 6 بازون، شيمی يوزرنِيْمه بنويسيد. ای نام، هو نامی ايسه کی ويکيپديا مئن، شمه‌ره ای نام ِ امره شناسنن. پس يه‌ته نام دوجين بکونيد کی شمه‌ره خوش بأی و در ضمن، تکراری نبی. اگه تکراری بی، ويکيپديا تذکر دئنه و وا دوواره نام دوجين بکونيد. نام ِ دوجين کودن ِ پسی، يه‌ته رمز (پسورد) تعيين بکونيد و کادر ِ مئن بنويسيد. کادر بعدی مئن، هنده شيمی پسورده بنويسيد. بازون، شيمی ايميل ِ آدرسه بنويسيد و Creat account سر تونگوله بزنيد. يه‌ته ايميل شيمی آدرسه فارسنه کی اون ِ مئن يه‌ته لينک نأی. اگه اون ِ سر تونگولِیْ بزنيد، شيمی عضويت فعالا بونه. هسا شمو ويکيپديا مئن عوضو ايسيد.