شهرداری عیمارت

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

انزلی شهرداری عیمارت كه ایته نمونه از معماری پهلوی دوره در گيلان ایسه ، در قسمت بوجوره پارك بلوار واقع ببوسته و مشابه ديگر بناهان پهلوی دروه ایسه كه برای فرمانداریان و شهردایان چاگوده ببو.

انزلی شهرداری


علاوه بر تاريخی كاخان و عیمارتان كه مورد اشاره قرار بیگیفته ، در اوستان گيلان قديمی ساختمانان دیگه ای هم وجود دارده كه از لحاظ قدمت و معماری ويژگیان جالب توجه ایسده.

موهم ترين ا عیمارتان عبارتده از : ایداره پست عیمارت ، استانداری سابق عیمارت ، كلاه فرنگی عیمارت ، سرای طاقی كوچیك و بوزرگ، سرای چينی چيان و سرای محتشم كه كلن در رشت قرار دارده و يادگار قاجار دوره ایسده.