غازیان موج شکن

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قبل از ان که انزلی موج شكنان چاگوده ببه ، كانال مابين انزلی و غازيان مثله ایته خليج بو كه تجارتی كشتیان به منظور خاله گودن و بارگيری گودن و يا در امان مانستن از دريا امواج و طوفان به اویه پناه اوردیدی و در اسکلان پهلو گیفتیدی و يا روی ایته لنگر ایسادی . اما دريا امواج ، تا داخل كانالا کوبسی و به شناوران که خلیج میئن ایسابود اسیب رساندی .

از ا رو نياز به چاگودن موج شكن احساس بوستی ودر نتيجه قرارداد ا بنای عظيم كه از شاهكاران معماری در خو نوع ایسه در سال 1313 هجری قمری برابر 1895 ميلادی و 1274 شمسی بين دولت ايران و كومپانی ( چاگودن راه انزلی - قزوين ) منعقد ببوسته . موج شكن غازيان طول 750 متر و انزلی موج شكن 520 متر ایسه و كار ساختمان اون در سال 1914 ميلادی 1293 شمسی كاملاً توماما بو .

به منظور چاگودن موج شكنان به طول 14 كيلومتر ایته راه اهین از كوهان پونل تالش تا انتهای غرب كپورچال خليج در مورداب كشيده ببو و سنگان ، از كوهان پونل ایستخراج و پس از این که اوشانا تراشدی به اسكله كپورچال حمل کودیدی و از اویه كرجیان بوزرگ امرا كه وسيله قايقان موتوری يدك بستیدی . به محل چاگودن موج شكنان و ایداریه بندر تخليه بوستی . موج شكنان زير نظر دو نفر روسی مهندس به ایسمان علی اف و پلاناتوف چاگوده ببوسته و ا بنای عظيما تيرای چوبی رو كه در دريا كف به رديف بکوبستده ، چاگوده ببوسته. از سال 1306 شمسی كه اداریه بندره تأسيسات ، از شوروی به ايران تحويل ببوسته، اداره بندر و كشتيرانی در اونه تعمير و نگهداری ایقدام و در سال 1314 شمسی به منظور در امان مانستن موج شكنان از امواج دريا ضربان ، مكعب های بوتونی که الان اویه نهاده در موج شكنان جلو و اطراف قرار بداده و بعدنان دوطرف و موج شكنان زير كه خالی بو با بوتون پوشانيده ببوسته .

گردش روی موج شكنان وتماشا گودن منظریه دريا و كانال و انزلی ساحل و بولوار ، از اونه بوجور ، ایته خاطریه فراموش نشدنی در بيننده باقی مانه .