کۊچي أسبان

Wikipedia جي
پرش به ناوبری پرش به جستجو

کۊچي أسبان

کلي اطلاعات

رسمي نام : {{{رسمي نام}}}
کشور : ایران Flag of Iran.svg
مردۊم
زوان: گیلکی


کۊچي أسبان یا کۊجه أسبان ايته جه گيلانˇ شأران ايسه. أ شأرˇ جمعیت ۱۰،۰۲۶ نفر ايسه ؤ کۊچي أسبانˇ بخش دۊرۊن کي ايته جه رشتˇ شأرستانˇ بخشان ايسه قرار دره. اي شهر بين دۊ ته شهر رشت و أسسؤنه قرار دره. کۊچي أسبانˇ بخش بعد رشتˇ مرکزي بخش، پيله‌ترين بخش، رشتˇ شأرستانˇ دۊرۊن ايسه و ويشترين جمعيت ني بعد رشتˇ مرکزي بخش دره.

دئباره شناسان أ شأرˇ قدمت تا ساساني دؤره تخمين بزئيد.

اۊنˇ ویشتر زیمینان جلگه‌ئي ؤ هموار ايسه و گيلانˇ باخي جيگایان مانستن اۊنˇ خاک پۊربار ايسه ؤ ويشتر ني بجˇ کشتˇ جير نهأ. کۊچي أسبانˇ مردۊمˇ أصلي شغل کشاورزي ايسه ؤ نۊغان‌دري ني ايبچه رائج ايسه.

کۊچي أسبانˇ شأرˇ جمعیت بر اساس ۱۳۹۰ سال سرايشماردن، ۹۴۵۰ نفر بۊ ؤ کۊچي أسبانˇ بخش ني حۊدۊد ۴۹۳۳۳ نفر جمعيت دره. کۊچي أسبانˇ بخش سۊ ته دهستان به نامان بلسبنه، کنارسر ؤ لۊلمان دره.

کۊچي أسبانˇ نام[دچينواچين]

أنکي کۊچي أسبانˇ نام جه کؤيه بأوردده چند ته روایت نهأ. اي سري گيدي کي أ شأرˇ نام جه ترکيب کۊچي + أسبان تشکيل بۊبؤسته ؤ چۊن اۊ زماتˇ مئن أ جيگا دۊرۊن کاسپي أسبان پرورش دهيد، أ نام أ شأر رۊ بناييد. کۊچي أسبانˇ مردۊم هسا ني خۊشانˇ شأر کۊچي أسبان یا کۊجه أسبان دۊخانيدي . اي سري محققان سیدظهیرالدين مرعشی مانستن معتقد بؤن کي أ شأر به دلیل آب و هوای خۊب اۊنˇ نام کۊچه اصفاهان یا کۊچک اصفهان بۊ ؤ به اصفهانˇ شأر تشبیه بۊبؤسته بۊ ؤ گلف گلف به کۊچصفهان تبديل بۊبؤسته. اي سري ني گيدي کي اۊ زمات اصفهانˇ مردۊم به أیه مۊهاجرت بۊکۊديد ؤ أ شأرˇ نام اصفهان کوچک بنایید ؤ اي سري ني گيدی کي شاه عباس صفوي اۊ زمات کي جه أ شأر ردا بؤستن دۊبۊ أ نام اۊنه رۊ بنه کي اۊنˇ شباهت وأسي جه نظر آب و هوایی یا ديگر چیزان به اصفهان بۊ.

علمي مراکز[دچينواچين]

کۊچي أسبان ايته غیر انتفاعي دانشگا دره.

آموزش عالی مؤسسه

کۊچي أسبانˇ بازار[دچينواچين]

نیم قرن پیش جه، ىکشمبه ؤ چارشمبه رۊجان، کۊچي أسبانˇ مئن هفتگي بازار برپا به کي اۊنˇ مئن انواع وسائل کي مردۊم رۊزمره نیازان تأمين کۊنه بۊفرۊخته به ؤ ویشتر ایته جیگا ایسه بۊفرۊختن کیشاورزی محصۊلان وأسي، سبزي ؤ مۊرغانه و... کي جه انواع محلي محصۊلان ايسن ۊ بازار دۊرۊن شأ اۊشان دئن. چیزي کي توریستان ره شاید خأیلي جالب ببه فرۊشنده'ن زني ایسن کي ىکشمبه بازار ؤ چارشمبه بازارˇ مئن کار کۊنيدي. محلي بازاران ایته جه زیباترین جیگایان ايسه کي هر تازه‌واردي ره ایته زیبایی خاص خۊدۊشا دره.

محلي غذایان[دچينواچين]

کۊچي أسبانˇ محلي غذایان، باخي گیلانˇ شأرانˇ أمرأ مۊشترک ايسه ؤ جه موارد ثابتي مثل باقلاقاتوق، میرزاقاسمی، تۊرشˇ تره، محلي فسنجن شلخت، اۊردیک و خوتکا گۊشت أمرأ، سیروابیج، سیرقلیه و... تکيل به.

تاتائيان[دچينواچين]

کۊچي أسبانˇ عمومی کیتابخانه


گيلان (اوستان)

گيلان

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | أنزلي | رشت | رزوندي | رۊبار | رۊدسر | سیاکل | شَفت | سۊماسرا | تالش | فؤمن | لاجؤن | لنگؤرۊد | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | أنزلي | پره‌ سر | تۊتکابن | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشکبیجار | خومام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | رۊسسؤم‌آباد | رشت | رزوندي | رۊبار | هۊسم | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شَله مؤن | سۊماسرا | فؤمن | کلأچئه | کۊچي أسبان | کومله | حسن کیاده | گوراب زرمئخ | لاجؤن | لشت نشا | لنگؤرۊد | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | هشتپر 

خؤجير جيگأن

انزلی مۊرداب | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | محمد معينˇ مقبره | اسپي مزگت | محتشمˇ باغ | شيخ زاهدˇ مقبره | غازيانˇ پۊرد | أنزلي پۊرد | شيطان کو | رشتˇ شهرداری | رشتˇ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | موزه چای ایران | رشتˇ مۊزه | کاکتوسانˇ موزه (آستارا) 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست