ديلمان

Wikipedia جي
بوؤز: گردسن، وامج

ديلمان (diləmān) يا ديلمؤن (diləmon)، يه‌ته شهر و منطقه ايسسه، گيلان ِ مئن. ای منطقه، دريا جی 2200 تا 2500 متر جؤرتر نأی.

تاريخ[دچينواچين]

ديلمان ِ مئن، يه‌ته قبرستان ِ مئن يه‌ته سوتونی مُهر بياتن کی 5000 سال پيش ِ شی ايسسه و هسا لنينگراد ِ موزه مئن بدشته بونه. ای مُهر ِ موسؤن، هزاران اثر و عتيقه، ديلمان قبرستانان و باخی مناطق ِ مئن بياته ببؤ و خيلی از ايشؤنه قاچاقچی‌ئن، ايران ِ جی بيرين ببردن.

قبل از اسلام و حتا تا يکی دو قرن اسلام ِ پسی، گيلان ِ غرب تا مازندران ِ مئن بابول، ديلمستان دخانده بونأ بو. جونوب ِ جی‌ام، تا قزوين، ديلمستان نام گيت.


گيلان (اوستان)

گيلان-Ustone Gilon(اوستان)

مرکز رشت
شهرستانؤن آستارا | اسسؤنه | املش | بندر انزلی | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | سیاکل | شَفت | سوماسرا | تالش | فومن | لاجان | لنگرود | ماسال
شهرؤن

احمدسرگوراب | اسالم | آستارا | اسسؤنه | اوتاقور | املش | بازارجومه | بره‌سر | بندر انزلی | پره‌سر | توتکابون | جیرنده | چابوکسر | چوبر | حویق | خشک ِ بیجار | خؤمام | ديلمان | رانکوه | رحيم‌آباد | روسسؤم‌آباد | رشت | رضوانشهر | رودبار | رودسر | رودبنه | سنگر | سیاکل | شفت | شلمان | سوماسرا | فومن | کلاچای | کوجسفان | کومله | کیاشهر | گوراب زرمئخ | لاجان | لشت ِ نشا | لنگرود | لؤشان | لوندویل | لیسار | ماسال | ماسوله | مرجقل | منجیل | واجارگا | هشتپر 

خؤجير جيگأن

انزلی مورداب | اکبریه مسجد | گولشنˇ حمام | نيرو دريايی نظامی موزه | سجیرانˇ آبشار | لؤنأیْ | شیطان کو | محمد معينˇ مقبره | اسپیدمزگت | محتشم ِ باغ | شيخ زاهدˇ اسسؤنه | غازیان ِ پورد | امیرکلایه سل | لاجؤنˇ سل | رشتˇ شهرداری | رشت ِ کولافرنگی | قلعه کول | ماسوله | چیی موزه | لاجؤنˇ تله‌کابین | رشت ِ موزه | لاجؤنˇ خشتˇ پورد | کاکتوسانˇ موزه 

گيلان ِ دهاتؤن ِ فهرست