ىکشمبه

Wikipedia جي

ىکشمبه هفته دومي رۊزه ایرانی تقویمؤنˇ مئن و هفتومی روزه میلادی تقویمˇ مئن. یکشمبهٰ میلادی تقویمˇ مئن Sunday گونن و اوروپایی و آمریکایی تقویمؤنˇ مئن آخرˇ هفته و تعطیل ایسه.

ایرانی تقویمؤنˇ مئن ماهˇ روزؤنˇ سر زماته حساب رسئن و هر روزی یکته نؤم دأشت. هفته امما همساده تمدنؤنˇ جی هگیته ببؤ و بمأ ایرانˇ مئن و مخصوصن بین‌النهرینˇ جی.